Eerste tussenrapportage Practoraat Smart Technology Skills

“De Makathon methodiek werkt, nu aan de slag om deze onderwijsvernieuwing verder te integreren in ons huidige onderwijs”, Tom Hogendoorn

In Juni zijn de eerste resultaten van het praktijkgerichte onderzoek over de periode 2017-2018 gepresenteerd >>http://bit.ly/2YNIy54. Het kwalitatieve onderzoek laat zien welke 21e-eeuwse vaardigheden en nieuwe technologieën studenten tijdens Makathons aanleren en welke werkvormen hiertoe leiden.

In de Makathons bedenken en maken studenten van verschillende opleidingen en niveaus in multidisciplinaire teams oplossingen voor authentieke casussen van bedrijven en instellingen. Er is sprake van producerend onderwijs en ze maken gebruik van verschillende werkvormen, zoals design thinking, agile en scrum, die ontleend zijn aan de manier van werken van innovatieve bedrijven en startups. Voor dit deel van het onderzoek zijn tijdens twee Makathons onder de deelnemende studenten in totaal dertien interviews afgenomen. Uit de analyse blijkt dat de verschillende werkvormen die tijdens de Makathons zijn ingezet de 21e-eeuwse vaardigheden bevorderen, met name (multidisciplinaire) samenwerking, creativiteit, probleem oplossen, kritisch denken, communiceren, sociaal- culturele vaardigheden en zelfregulatie. Verdere analyse geeft een dieper inzicht in de verschillende aspecten van deze vaardigheden, bijvoorbeeld hoe voor de vaardigheid samenwerking verschillen in niveau of opleiding overbrugd worden. Deze rapportage eindigt met aanbevelingen om deze onderwijsvernieuwing verder te integreren in ons huidige onderwijs en hoe we het vervolgonderzoek kunnen vormgeven.

Meer weten? Neem contact op met Tom Hogendoorn,
Practoraat Smart Technology Skills
thogendoorn@novacollege.nl