Vacature: Twee practoren Leven Lang Ontwikkelen

De practoren zijn herkenbaar als boegbeeld en inspirator, hebben een duidelijke visie over het thema een Leven Lang Ontwikkelen en actuele kennis van het mbo.

Friesland College
Het Friesland College verzorgt modern beroepsonderwijs voor ruim 9.500 studenten en 1365 cursisten. Friesland College hanteert praktijkgestuurd leren als onderwijsvisie, waarin de zelfsturing van de student en keuzemogelijkheden centraal staan. Dit onderwijs wordt vanuit de praktijk vormgegeven, waarbij veel samenwerking met het werkveld is. De school (circa 1.100 medewerkers) manifesteert zich als een ondernemende instelling die een markante rol speelt in de ontwikkeling van de Friese samenleving. Vanuit die rol neemt het Friesland College volop deel aan landelijke en regionale initiatieven en onderhoudt het nauwe contacten met het bedrijfsleven, instellingen en gemeenten.

Noorderpoort
Noorderpoort verzorgt modern beroepsonderwijs voor ongeveer 14.000 studenten en 1.000 cursisten. Noorderpoort is groot, maar kiest voor ‘klein’, met overzichtelijke scholen met een eigen karakter waar iedereen elkaar kent. Je vindt Noorderpoort in de provincie Groningen en in Assen. Noorderpoort kijkt uit naar de toekomst en focust daarbij op zowel beroepsonderwijs voor jongeren, als op kortere trajecten in bij- en omscholing en vakonderwijs in combinatie met inburgering. Noorderpoort werkt veel in netwerkverbanden samen met bedrijven en instellingen. Hierbij ligt de nadruk op een Leven Lang Ontwikkelen. Iedereen krijgt bij Noorderpoort de kans om op elk moment in het leven te werken aan vakmanschap.

Leven Lang Ontwikkelen
In een duurzame wereld is innovatief en inspirerend onderwijs enorm belangrijk. De beste investering voor de toekomst is onderwijs. Inspiratie, samen de wereld verbeteren, innovatieve vakmensen hebben de sleutel in handen en juist deze mensen worden opgeleid in het mbo, daarin heeft het mbo een blijvende opdracht.

Practoraat Leven Lang Ontwikkelen
Het practoraat Leven Lang Ontwikkelen is een samenwerking tussen Friesland College en Noorderpoort. Beide organisaties werven een practor. Deze vormen samen een team en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de geformuleerde doelen. De practoren voeren gezamenlijk bovenliggend een (of meerdere) onderzoeksopdrachten uit (data verzamelen, toetsen aan empirie, vertalen naar dagelijks instrument). Daarnaast hebben zij voor de eigen instelling de taak een kenniskring op te zetten om de vergaarde informatie te verspreiden.

Het practoraat Leven Lang Ontwikkelen verkent nieuwe beroepspraktijken door praktijkgericht onderzoek, waarbij een kwalitatieve meerwaarde ontstaat voor de arbeidsmarkt, de studenten en de docenten. De ontwikkelingen in de wereld vragen om een andere inrichting van het mbo. Van onderwijs dat opleidt voor één beroep tot opleiden voor een flexibele carrière,  voor de starter, de herstarter en de doorstarter. Door aandacht te hebben voor de behoefte van de arbeidsmarkt en de studenten kunnen we ons onderwijs anders organiseren. Het practoraat is daarmee een vehikel om op een actieve manier regionale ontwikkelingen en partnerschappen te stimuleren op het terrein van een leven lang ontwikkelen. Van alle betrokkenen vraagt dit een verandering van de mindset.

Doelen van het practoraat

Kennisontwikkeling
Er is onderzoek nodig om verstandig onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren van anderen, en aan te sluiten bij de dynamische arbeidsmarkt. Indien het onderzoek wil bijdragen aan de uitdagingen waar het mbo voor staat, moet dit veel beter aansluiten bij zowel het onderwijsproces als de praktijk. Momenteel is onvoldoende bekend welke kennis, vaardigheden en houding relevant zijn. Het practoraat werkt samen met anderen op een onderzoekende manier aan de kennisontwikkeling van de behoefte van de arbeidsmarkt.

Kennis bundelen
Het toepassen van opgedane kennis blijkt in de praktijk nog niet haalbaar. Kennis bestaat uit meerdere lagen en moet eerst toepasbaar worden gemaakt. Hier ligt een rol voor het practoraat om uit te vinden wat bruikbaar is en om met anderen betekenis te geven aan deze inzichten, van elkaar te leren en te verbinden met dat wat er al is.

Kennis uitwisselen
In het mbo komt pedagogische en didactische expertise samen met de vakinhoudelijke kennis van werkprocessen van de arbeidsmarkt. Om die twee werelden bij elkaar te brengen is gerichte uitwisseling nodig. Kennis ontwikkelt zich in sociale relaties en in de context van het echte werk. Dat vraagt om andere vormen van samenwerking, waaraan het practoraat een bijdrage kan leveren door het initiëren van ontmoetingen, het faciliteren van kennisintensieve leerprocessen en het toepassen van de opgedane kennis in het eigen onderwijsontwerp. Het practoraat ziet dit in de functie van een expertiseplatform. Dit betekent een impuls voor de kennisinfrastructuur, kennisdeling tussen de instellingen en het imago van het mbo.

Innovatiekracht van de sector
Met de opgedane inzichten en ervaringen kan een impuls worden gegeven aan een passend aanbod voor de arbeidsmarkt. Door dit ook collegiaal met elkaar te delen kan de mbo-sector zich verder ontwikkelen.

Wat ga je doen:

 • Geformuleerde doelen vertalen naar een smart actieplan.
 • Het uitvoeren van de geformuleerde doelen.
 • Het neerzetten van een expertiseplatform waardoor de opgedane kennis expliciet wordt gemaakt en actief wordt gedeeld met studenten, docenten en partners. Dit kan door middel van publicaties, media-uitingen, conferenties, lezingen en workshops.
 • Het opzetten en uitvoeren van een onderzoeksprogramma in samenwerking met het werkveld, betrokken docenten, studenten, lectoraten en overige relevante partners.
 • Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek in samenwerking met een team van afgevaardigden uit het werkveld, docent-onderzoekers, studenten en partners.
 • Bovenstaande in overeenstemming en samenwerking met de practor van de collega-instelling.

Wij verwachten van je dat je:

 • een stevige, doortastende persoonlijkheid bent, die in staat is om op een creatieve, ambitieuze en zelfstandige manier de doelstellingen van het practoraat te realiseren.
 • een relevant netwerk hebt en je verbindt gemakkelijk bestaande initiatieven aan de geformuleerde doelstellingen.
 • analytisch, scherp en snel bent. Je bent in staat om vragen uit de praktijk te vertalen naar uitvoerbare, relevante onderzoekslijnen voor onze instelling
 • ondernemend bent, kansen ziet en deze benut voor het verwerven van nieuwe mogelijkheden en middelen.
 • een inspirator bent voor onze partners, studenten en docenten.

Daarnaast heb je:

 • Een academische opleiding.
 • Kennis van methoden van onderzoek en ruime aantoonbare ervaring met het doen van praktijkgericht onderzoek en het vertalen van de resultaten naar werkveld en onderwijs.
 • Ervaring met het werven van subsidiegelden.
 • Hart voor het middelbaar beroepsonderwijs.
 • Duidelijke visie op en affiniteit met de ontwikkelingen rondom een Leven Lang Ontwikkelen.
 • Didactische competenties met het oog op het samenwerken met studenten en het meewerken aan de professionalisering van docenten.
 • Uitstekende schrijf- en presentatievaardigheden.

Wij bieden:

 • Een functie met veel ruimte voor eigen invulling.
 • Een ambitieuze toekomstvisie waaraan je volop je bijdrage kunt leveren.
 • Een omgeving waar het nemen van initiatief wordt gewaardeerd en gestimuleerd.
 • Een benoeming volgens schaal 12 cao mbo.
 • Een werkplek in Leeuwarden en/of Groningen.
 • In eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, bij gebleken geschiktheid is verlenging een logisch vervolg. Het practoraat wordt vooralsnog voor de duur van drie jaren ingesteld.

Om te mogen werken in het onderwijs is een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voorwaarde; deze dient afgegeven te zijn voordat de werkzaamheden starten.


Onze procedure
De vacature is zowel in- als extern opengesteld. Kandidaten met een vaste aanstelling bij het Friesland College of Noorderpoort genieten bij gelijke geschiktheid de voorkeur.

Voor meer inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Olga van Hooff (o.vanhooff@fcroc.nl) of Anja Mennenga (a.mennenga@noorderpoort.nl). Sluitingsdatum is woensdag 4 december 2019. Sollicitatiebrief t.a.v. Rachel van Vugt, directeur Ondersteuning, onder vermelding van vacaturenummer 1976.

Solliciteren>>