ROC Friese Poort start practoraat digitale weerbaarheid

ROC Friese Poort zet stevig in op de digitale normen en waarden van haar studenten. Op 3 december werd Renze Tjoelker geïnstalleerd als practor van het practoraat ‘Digitale Weerbaarheid’. Dit practoraat focust op onderzoek en innovatie om de digitale weerbaarheid van mensen te vergroten op privé- en professioneel gebied. ‘Hoe zorgen wij voor elkaar in het digitale domein? Wat mag wel en wat mag niet? Dit zijn de vragen waar we met dit practoraat antwoord op willen geven’, aldus Remco Meijerink, voorzitter van het College van Bestuur van ROC Friese Poort. ‘Het gaat hierbij niet alleen om maatregelen gericht op de technische harde kant van digitalisering. Deze bieden slechts een deel van het antwoord. Het gaat ook om het menselijk online gedrag.’

Installatie
De installatie van Renze Tjoelker als practor vond plaats tijdens het symposium ‘Versterk je digitale weerbaarheid’ in Leeuwarden waar ruim 90 gasten en studenten aanwezig waren.
Renze ging tijdens zijn rede in op de rol van het onderwijs in het versterken van de digitale weerbaarheid in de samenleving. Tjoelker: ‘Ons leven speelt zich in toenemende mate online af. We zien dat normen en waarden in deze digitale wereld vervagen. Digitaal lijken we ons in een hele andere wereld te bevinden dan in de werkelijke wereld. We zijn een stuk mondiger en overzien onvoldoende wat de impact kan zijn van digitaal handelen op de werkelijke wereld van anderen. Daarnaast wordt ons online gedrag steeds vaker vastgelegd in een dataprofiel, waarmee met behulp van kunstmatige intelligentie ons gedrag nu, straks en later beter voorspeld kan worden. Tot slot heeft de digitalisering geleid tot sterke verschuiving meer traditionele criminaliteit naar digitale criminaliteit.’

Practoraat
Het practoraat Digitale Weerbaarheid houdt zich bezig met onderzoek en innovatie ten behoeve van het versterken van de digitale weerbaarheid, zowel privé als bij het uitoefenen van een beroep. Het krijgt daarmee de rol van expertisecentrum gericht op het delen van kennis en ervaringen, met als uiteindelijke doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het practoraat werkt nauw samen met diverse onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties. Met de Politie Academie, FERS (voorheen bibliotheek service Fryslân), MKB Cyber Campus en het lectoraat Cyber Safety van NHL Stenden zijn concrete afspraken gemaakt over onderzoek en innovatie. Deze afspraken zijn deze middag bezegeld met de ondertekening van een intentieverklaring.
Relatie met practoraat Brede vorming
Persoonsvorming is een kernwaarde van het practoraat Brede Vorming en de visie van ROC Friese Poort. Studenten opleiden tot wendbare, empathische en ondernemende mensen die stevig kunnen en durven handelen. Het practoraat Digitale Weerbaarheid verbindt dit gedachtengoed aan de digitale wereld. Wat is de betekenis van persoonsvorming in de digitale wereld? Het practoraat Digitale Weerbaarheid en Brede Vorming verrijken elkaar op deze thema`s.

Bron: rocfriesepoort.nl

03-12-2019
Leeuwarden
Friese Poort
Practorale rede en installatie Renze Tjoelker.
©Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf