Uitnodiging deelname eerste webinar ‘groene’ practoraten

Eerste webinar ‘groene’ practoraten

Donderdag 5 november | 9.30 – 11.30 uur | Online via Teams
Meld je aan via info@practoraten.nl   |  Open hier het programma

 

Beste collega,

Graag nodigen wij jou uit om deel te nemen aan de eerste webinar voor de pilot groene practoraten. Doel van deze webinar is om kennis te maken met elkaar en met de beweging van practoraten en de verschillende onderdelen van deze pilot met elkaar te verkennen.

Eind 2020 start de pilot ‘groene’ practoraten. Algemeen doel van de pilot is het bevorderen van de bijdrage van mbo aan maatschappelijke opgaven in het groene domein en het versterken van de kennisdoorwerking in het onderwijs en in de praktijk (ook grijs-groen) via CIV-praktijkclusters (Dier (waaronder veehouderij, paard en gezelschapsdieren), Plant/Open Teelten (met name akkerbouw), Plant/Bedekte Teelten (met name Tuinbouw), Food, Natuur en Leefomgeving (inclusief water en bloem) en Maatschappij) en practoraten. Met het instellen van practoraten wordt de relevantie en innovatiekracht van het groen mbo als kennispartner versterkt. Eind december 2023 eindigt deze pilot.

In deze pilot stellen individuele AOC’s zelf groene practoren aan op basis van plannen voor practoraten. Alle practoraten worden verbonden met de praktijkclusters van het CIV Groen. Nationaal Regieorgaan SIA voert samen met de Stichting Ieder mbo een practoraat onderdelen van deze pilot uit; SIA is verantwoordelijk voor monitoring en evaluatie (ook met dwarsverbanden richting lectoraten) en de Stichting Ieder mbo een practoraat voor begeleiding. Doel van de monitoring en evaluatie is om ervaringen en inzichten van de werking van practoraten van deze pilot bij elkaar te brengen en de resultaten uit de pilot te expliciteren. Het betreft een evaluatie van zowel inhoudelijke als organisatorische opbrengsten

Practoraten willen een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht van de mbo-sector en hiervoor wordt binnen de practoraten praktijkgericht onderzoek uitgevoerd om onderbouwde keuzes te maken, te reflecteren, te leren, en de oren en ogen open te houden (Manifest ‘Bezig met de vragen van morgen’, 2017). Op basis van deze visie wordt het volgende doel van een practoraat geformuleerd:

“Doel van een practoraat is een bijdrage te leveren aan lerende innovatiecultuur in het mbo, opleiden voor innovatief vakmanschap. Practoraten vormen de plek (de innovatieve tussenruimte), waar praktijkgericht onderzoek plaatsvindt, waar onderwijs en bedrijfsleven kennis en ervaring delen, verbinden en ontwikkelen gericht op verduurzaming van het curriculumaanbod in en buiten de mbo-instelling”.

Veel mbo-instellingen hebben hun onderwijs verrijkt met de instelling van een practoraat of oriënteren zich daarop. Onderzoek doen binnen het mbo is ‘bezig zijn met de vragen van morgen’. Een practoraat streeft, op basis van de geformuleerde doelstelling, diverse subdoelen na. Onder andere – maar niet uitsluitend – de volgende:

  • Kennis verzamelen door te zorgen dat er aansluiting is tussen het practoraat en de praktijk door in gesprek te gaan met stakeholders, onderzoeksresultaten te gebruiken of voort te bouwen op eerder onderzoek en samen te werken met betrokken partijen.
  • Kennis opdoen en ontwikkelen door middel van onderzoek in de context van de betrokken beroepsopleidingen, onderwijssectoren en mbo-instellingen.
  • Kennis delen binnen de opleidingen, tussen de opleidingen, binnen de instellingen, met de beroepspraktijk en andere externe partners zodat er samengewerkt en samen geleerd kan worden.

Bewustwording creëren binnen de onderwijsteams in de mbo-instelling over de rol van het practoraat in het beroepsonderwijs. En daarop aansluitend bijdragen aan de verbetering en vernieuwing van het onderwijs in co-creatie met de docenten en op basis van een reflectieve en onderzoekende houding.

 

Meld je aan via info@practoraten.nl   |  Open hier het programma