Practoraat

Circulair Ondernemen & Smart Maintenance

Dit Practoraat is verbonden aan Nova College Beverwijk

Het Practoraat Circulair Ondernemen & Smart Maintenance is een dubbelpractoraat. Het Practoraat GreenBiz is in het voorjaar van 2020 van start gegaan als Practoraat, met uitsluitend één Practor. In september 2021 is besloten om aan het Practroaat GreenBiz een nieuw op te richten Practoraat Smart Maintenance te verbinden. Dat was mogelijk, vanwege de grote overlap die bestond in de opdracht vanuit de Stichting GreenBiz IJmond en de opdracht van de bedrijven, die zich aangesloten hadden bij Smart Maintenance.  Hierdoor is een Practoraat ontstaan met een grotere formatie, waardoor de Practor niet alleen kon gaan samenwerken met docent-onderzoekers, maar ook met studenten en docenten die voor hun studie onderzoek moeten uitvoeren.

Doel

Waarom dit Practoraat? Duurzaamheid is een breed onderwerp, waardoor het vaak niet mogelijk is om precies aan te geven wat het inhoudt. Waarom we duurzaam moeten leven is glashelder: we hebben maar één aarde en moeten voorkomen dat we die uitputten. Bewustwording ten aanzien van duurzaamheid is een eerste belangrijke stap voor zowel studenten, docenten, als bedrijven. Circulair ondernemen maakt het mogelijk om je ambities te bereiken op een manier waarbij we bewust binnen de kaders van de duurzaamheidsprincipes blijven. Dat vraagt wel een verandering in onze manier van denken en werken. We moeten namelijk veel innovatiever en creatiever te werk gaan. En dat betekent ook, dat we anders moeten gaan opleiden en op een andere manier moeten samenwerken met bedrijven.

Smart Maintenance is een methodiek om afval te verminderen en energie te besparen. Door data te verzamelen van machines is het op een bepaald moment mogelijk aan de hand van die data te voorspellen wanneer een apparaat onderhoud nodig heeft en wanneer bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. Deze andere manier van onderhoud plannen zorgt ervoor, dat er minder onderdelen vervangen zullen worden die nog goed zijn. Dit zorgt weer voor minder afval en tegelijkertijd bespaart het energie, immers een monteur zal minder vaak bij een installatie geroepen worden voor storingen. Dit geldt niet alleen voor grote machines in een fabriek; het kan toegepast worden op ieder apparaat, van auto’s tot pretparken en zelfs in de zorg. Studenten, en ook medewerkers in bedrijven moeten bijgeschoold worden om met Smart Maintenance aan de slag te kunnen.

Onderzoek

Het Practoraat onderzoekt de vraag hoe we circulair ondernemen vorm kunnen geven en hoe we dit onze studenten aan kunnen leren. Het Practoraat organiseert projecten, waarin bijvoorbeeld geëxperimenteerd wordt met het beperken van afvalstromen door te kijken naar hergebruik, recycling en upcycling en participeert daar ook in. Daarnaast vallen ook vraagstukken die te maken hebben met de energietransitie binnen de scope van het practoraat.

Het Practoraat werkt met studenten, bedrijven en gemeenten samen aan duurzame innovaties voor problemen in de regio, zoals bijvoorbeeld de energietransitie en afvalvermindering. Het Practoraat fungeert daarbij als een lerende gemeenschap van bedrijven, gemeenten en onderwijs. Het onderzoekt tegen welke problemen bedrijven en gemeenten aanlopen bij het ontwikkelen of invoeren van groene vernieuwingen. Samen met studenten wordt gezocht naar oplossingen. De community vormt ook een podium om deze innovaties te presenteren.

Samenwerken

Om het onderzoekend vermogen van docenten en studenten te stimuleren heeft de Practor als docent-onderzoeker meegewerkt aan het ecbo-onderzoek ‘Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent’. Met de onderzoeksresultaten gaat ze binnen het Nova College verder aan de slag.

Op het gebied van een leven lang leren neemt Practor Daisy Beelen deel aan een landelijk onderzoek ‘Doorpakken op Digitalisering – Leven Lang Ontwikkelen’ van MBO digitaal. Binnen het Nova College zet ze samen met stagebegeleiders een onderzoek op naar de leervragen uit bedrijven. Ook wordt er geparticipeerd in initiatieven zoals de metrolijnen van de Smart Makers Academy, om vervolgens samen met de bedrijven leermodules en workshops te ontwikkelen voor hun medewerkers.

Om de samenwerking tussen de school en bedrijven verder te intensiveren is het plan ook alumni te betrekken, bijvoorbeeld voor het geven van excursies bij de werkgever van de alumnus of door een alumnus uit te nodigen voor een gastles. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd zowel door de Practor als door docent-onderzoekers en heeft vrijwel altijd het karakter van praktijkonderzoek. Daarnaast kunnen docenten en studenten, die voor hun opleiding een onderzoek moeten uitvoeren, aansluiten bij lopend onderzoek of begeleiding krijgen bij hun eigen onderzoek.

Communicatie

www | novacollege.nl
LinkedIn |  /daisy-schrama-beelen


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Daisy Beelen
Projectleider: Edward Straus
Docent onderzoeker: Rene van den Broek
Docent onderzoeker: Armando Rijnsdorp (vanuit Tata Steel Trainingscentrum)

Docenten en studenten die aansluiten voor onderzoeken of projecten

Adviseurs en Klankbord: Stichting GreenBizz IJmond, Techport, Smart Makers Academy


Contactgegevens

Daisy Beelen
Laurens Baecklaan 25
1942 LN Beverwijk
dabeelen@novacollege.nl
06-51351489

Meer weten? Schroom niet en neem contact op