Ontstaansgeschiedenis Practoraten.nl

Het Practoraat Sociale Media startte in 2012 bij het Mediacollege Amsterdam, als evenknie van het lectoraat, maar dan voor het mbo. Een ambitie om tot meerdere practoraten te komen bestond toen nog niet. Eén van de doelstellingen van het practoraat was het professionaliseren van docenten in het gebruik van digitale tools om daarmee het mbo-onderwijs te verbeteren. Het motiveren van docenten om hiermee aan de slag te gaan, bleek een grotere uitdaging dan gedacht. Pogingen om docenten te verleiden door ze voortdurend te wijzen op het ‘leuke’ van allerlei tools, werkten averechts. Het lokte vooral reacties uit als: ‘maar leren hóeft toch helemaal niet leuk te zijn?’

Met hulp van het lectoraat Creative Business van Hogelschool Inholland is vervolgens onderzoek gedaan onder mbo-docenten. Wat drijft docenten in het uitvoeren van hun vak? Wat maakt een les goed, dan wel slecht? Welke uitdagingen ervaren ze bij het lesgeven? Wat zijn voordelen en/of nadelen van digitale tools?
Daarmee werd de onderzoeksvraag verlegd naar hoe docenten te motiveren zijn om de mogelijkheden van digitale tools als hulpmiddel voor praktijkproblemen in hun onderwijs te verkennen. Verschillende experimentjes met studenten zijn uitgevoerd. Zij hielden bijvoorbeeld een week lang screenshots van spelfouten in whatsapp berichtjes bij. Door dit onderzoek ontdekte het Practoraat Sociale Media ook, dat docenten vooral leren op het moment dat ze van collega’s horen dat iets werkt of als ze van studenten feedback krijgen. Zo kreeg het Practoraat scherp hoe docenten het beste aan te spreken en veranderde men de insteek van trainingen en workshops, werd er sterker ingezet op ‘peer-learning’ (enthousiaste docenten gebruiken als ambassadeurs) en op het communiceren met koplopers via blogs, vlogs en social media kanalen.

Wat in de eerste jaren van dit practoraat wel duidelijk werd is dat het delen van praktische kennis en vaardigheden, in dit geval over de toepassing van social media, zeer gewaardeerd werd. En dan specifiek omdat de kennis en vaardigheden ook daadwerkelijk vanuit het mbo kwamen.

Steeds meer mbo-instellingen toonden interesse, niet alleen in de inhoud maar vooral ook in de vorm van een ‘practoraat’. Zo ontstond een wensgedachte dat iedere mbo-instelling een of meer practoraten zou hebben, waarbij het gekozen onderwerp stevig aansluit op de expertise binnen de instelling en de regionale behoefte vanuit het bedrijfsleven.

In 2015 zag de stichting ‘Practoraten.nl’ (voorheen ‘Ieder mbo een practoraat’) het levenslicht op initiatief van vijf mbo-instellingen: Mediacollege Amsterdam, ROC van Twente, Noorderpoort, ROC Leeuwenborgh (tegenwoordig Vista College) en ROC Mondriaan. Zie: Over ons