Practoraat

Circulaire AgriBusiness

Dit Practoraat is verbonden aan  Yuverta mbo (voorheen: Wellantcollege) in Aalsmeer

Het Practoraat Circulaire AgriBusiness komt voort uit een RiF-aanvraag van de Hotspot, -voorheen bekend als Groen onderwijscentrum-, en is op 1 september 2019 van start gegaan.

Het Practoraat vormt een scharnier tussen onderwijs en de onderwijsbehoeften vanuit de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. De voorzitter van het College van Bestuur heeft een belangrijke rol gespeeld bij goedkeuring van het Practoraat. De kern van het Practoraat omvat het vertalen van de onderwijsbehoeften zowel intern als extern, gerelateerd aan de tuinbouwsector in de Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop voor up-to-date, innovatief en aantrekkelijk onderwijs.

De regio’s Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop hebben wereldwijd een koppositie als handels- en kenniscentrum van sierteelt. Door technologische ontwikkelingen en bijdragen van de wetenschap zijn sierteeltopgaven in complexiteit toegenomen. De kwalitatieve mismatch met de arbeidsmarkt is scherp en wordt kwantitatief versterkt door inzet van uitzendkrachten. De vervangingsvraag is urgent. De sierteeltsector wil haar positie als het wereldwijde kenniscentrum en de grootste exporteur van zaden, sierteeltproducten, bloembollen en ander uitgangsmateriaal behouden. Voor de arbeidsmarkt zijn generalisten nodig met gedegen vakkennis van plantenfysiologie, die kunnen inspelen op uitbreiding van hun werkzaamheden in de keten en die verplaatsing van het productiewerk en nieuwe handelsstromen kunnen oppakken. Ketensamenwerking, internationalisering, crossovers en biobased werken zijn de gebieden, waar kennis en kunde voor nodig zijn.

Doelstelling

Het hoofddoel van het Practoraat is te omschrijven als het mbo-onderwijs in de tuinbouwsector op een hoger en innovatiever plan brengen, zodat het beter aansluit op zowel de moderne tuinbouw en als de student. Het Practoraat wordt beschouwd als broedplaats voor innovatie. Het concentreert zich op de vakgebieden Agrohandel & logistiek en Teelttechniek en technologie.

Studenten werken al aan authentieke opdrachten en onderzoeksvragen, die bedrijven hebben uitgezet bij het Wellantcollege. Met het Practoraat worden ook docenten betrokken bij de uitvoering. Deze benadering heeft als voordeel dat de docent zijn/ haar kennis blijft aanscherpen en een onderzoekende houding creëert en onderhoudt, die positief kan bijdragen aan het updaten van eigen kennis. Bovendien zijn docenten op een andere manier bezig met hun vak.

Wat houdt Circulaire AgriBusiness in?

Het Practoraat steekt in op het creëren van meerwaarde op verschillende dimensies en niveaus voor stakeholders, zowel intern als extern. Een technologische duurzaamheidsinvalshoek is maar één van de dimensies. Het gaat er niet alleen om nieuwe technologische ontwikkelingen, maar ook de veranderingen die in de wereld plaatsvinden op onder meer sociaal gebied en economisch gebied te vertalen naar het onderwijs.  Een van de mogelijke vormen van meerwaardecreatie is het binnenhalen van start-ups in de school.

In schooljaar 2019/20 is ter voorbereiding van het Practoraat een werkgroep opgericht met de practor, de manager Groen onderwijscentrum, drie onderzoeksdocenten en een klankbordgroep van ondernemers uit de teeltsector. Voorjaar 2020 is het team verder uitgebreid met zowel onderzoeksdocenten als relevante stakeholders, om het Practoraat goed te verankeren binnen het Wellantcollege en de vestiging. Na een plan met een eerste aanzet is een nieuw plan in ontwikkeling, met daarin de aanpak om nog steviger de externe belangen te integreren in het Practoraat en te verbinden met de organisatiedoelstellingen van het Wellantcollege.

Onderzoek wordt uitgevoerd vanuit de locatie Aalsmeer onder leiding van Rahmat Peijpers, Practor. De Practor voert ook zelf regelmatig toegepast onderzoek uit. In het Practoraat zal onderzoek plaatsvinden op praktisch/toegepast niveau, waarin wetenschappelijke inzichten toegepast worden die relaties hebben met het onderwijs en/ of de markt. De Practor stelt de onderzoeksagenda op, samen met bedrijfsleven en mbo-studenten. In het projectonderwijs werken studenten en docenten aan authentieke vraagstukken uit de sector. Deze onderzoeksvragen komen voornamelijk vanuit het bedrijfsleven of andere interne organisatieonderdelen.

In de uitvoering zoekt het Practoraat samenwerking met andere relevante Practoraten en lectoraten.


Communicatie

Het Practoraat circulaire agribusiness communiceert via social media en intranet en verder via de websites:


Betrokkenen bij het Practoraat:

  • Practor: Rahmat Peijpers
  • Projectleider Green Unplugged, co-contactpersoon bedrijven: Mia Timmer
  • Onderzoeksdocenten/vaksectievoorzitters: Theo v. Eijl, Alex Stoop, Rob van Veen, Karin Stoop, Ellen der Nederlanden, Jurjen Hoogervorst
  • Coördinator GreenTech: Gert Engbers

Met externe stakeholders zoals Greenport Aalsmeer, Duin- & Bolllenstreek en Boskoop zijn initiatieven gestart om op een duurzame manier samen te werken, waarin het Practoraat een stevige rol krijgt. De Greenports vertegenwoordigen de belangen van de ondernemers in de regio. 


Contactgegevens: