Practoraat

Circulaire Kas & Tuinbouw innovatie

Het Practoraat Circulaire Kas & Tuinbouw innovatie is verbonden aan de Lentiz onderwijsgroep, de WUR, Delphi en de gemeente Lansingerland. De Lentiz onderwijsgroep werkt vanuit een integrale gebiedsbenadering, waarbij iedere Lentiz-school nauw samenwerkt met het lokale bedrijfsleven, regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Dit leidt er toe tot onderwijs dat nauw aansluit op de maatschappelijke en economische uitdagingen binnen een regio. De focus ligt daarbij op het opleiden van toekomstmakers: mensen die in staat zijn op de uitdagingen van deze tijd adequaat en voortvarend aan te pakken. Vanuit de WUR, Delphi, de gemeente Lansingerland, LTO en Greenport West Holland wordt deze uitdaging herkend. Dat vormt een goede basis om hierin gezamenlijk op te trekken.

In de provincie Zuid-Holland is de glastuinbouw een sterke economische sector. In deze sector is sprake van grote (technologische) veranderingen met vraagstukken rondom circulair werken, voedselveiligheid en welbevinden. Om het onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen heeft het onderwijs de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe onderwijsvormen. Het uitgangspunt is het goed voorbereiden van onze toekomstmakers op hun toekomstige rol in de bedrijven. Daarvoor is het nodig om leren en werken veel meer aan elkaar te koppelen. Dit hybride leren krijgt vorm in de school én in toenemende mate binnen de bedrijven.

Het Practoraat ‘Circulaire Kas & Tuinbouw innovatie’ zorgt er onder meer voor, dat de belangrijke innovaties in de tuinbouwsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van studenten. Het Practoraat zal praktische onderzoeksvragen van bedrijven ophalen en integreren in het onderwijsproces. Bedrijven hebben aangegeven te willen investeren in het onderwijs.

DOELEN

De doelen van het practoraat zijn drieledig:

1. Een scharnierfunctie tussen bedrijven en onderwijs vormgeven
2. De vorming van studenten
3. De onderzoekswaarde mbo aantonen aan bedrijven

Ad 1. Het Practoraat wil een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo en het bedrijfsleven opleiden, praktische onderzoeksvragen bij bedrijven stimuleren en het streeft naar vernieuwing van het onderwijs. Dit maakt het onderwijs nog relevanter en leidt voor bedrijven tot een betere aansluiting van toekomstige medewerkers op hun arbeidsvraag. Zo ontstaat werkend leren en lerend werken.

Ad 2. Naast de verantwoordelijkheid van het aanleren van kennis heeft het onderwijs ook de verantwoordelijkheid om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Door onderzoek een doorlopend onderdeel van het curriculum te maken voegen we een extra dimensie aan de werknemersvaardigheden toe. In levensechte onderzoeken ervaart de student direct de toegevoegde waarde van praktisch onderzoek.

Ad 3. Tot slot is er in de sector weinig ervaring met het doen van praktisch onderzoek. Het Practoraat heeft daarom ook tot doel om de toegevoegde waarde van praktisch onderzoek aan bedrijven aan te tonen. Kennisontwikkeling en -deling zijn daarin essentiële componenten. De focus ligt hierbij op thema’s rondom circulair werken, technologische en bedrijfskundige innovaties, voedsel, voedselveiligheid en duurzame voedselproductie.

ONDERZOEK

Het Practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en de beroepspraktijk binnen het thema Circulaire kas en tuinbouwinnovatie. Het Practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten. Om dit duurzaam te maken, wordt een groep docenten bij het Practoraat betrokken om zo een kenniskring van docentonderzoekers te vormen. Zij vormen onder leiding van de Practor en bij voorkeur samen met studenten onderzoek uit. Omdat dit Practoraat met nadruk ook tot doel heeft om studenten een meer onderzoekende houding aan te leren, is het essentieel dat studenten worden betrokken bij de uitvoering van de onderzoeken. Het onderzoek is ontwerp- en ontwikkelingsgericht. De docenten, leerlingen en bedrijven zijn daarin niet ‘slechts’ onderzoeksobjecten, maar actieve deelnemers in het verder ontwikkelen van het onderwijs en kennis. Hoofdverantwoordelijke is de Practor die het onderzoek leidt.

Ted Duijvestijn, practor Circulaire Kas & Tuinbouw Innovatie:

“Ik wil het denken in learning communities aanjagen”

Lees hier een interview met Ted en de werkwijze van dit practoraat (pg. 26 t/m 33)


BETROKKEN BIJ HET PRACTORAAT

Practor: Ted Duijvestijn
Projectleider practoraten Lentiz onderwijsgroep: Havva Adal
Onderwijs: Lentiz onderwijsgroep, Hogeschool Inholland, Wagingen Universiteit Research
Bedrijven: Delphi, LTO, regionale bedrijven, Greenport West Holland
Overheid: Gemeente Lansingerland, MRDH, Provincie Zuid-Holland


CONTACT

Ted Duijvestein, ted@duijvestijntomaten.nl