Practoraat

Circulaire Manege & Hippische innovatie

Het Practoraat Circulaire Manege & Hippische innovatie is verbonden aan de Lentiz onderwijsgroep, de stichting Equestrum, een aantal hippisch bedrijven, waaronder Edu en de gemeente Midden-Delfland.

De Lentiz onderwijsgroep werkt vanuit een integrale gebiedsbenadering waarbij iedere Lentiz-school nauw samenwerkt met het lokale bedrijfsleven, regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Dit leidt tot onderwijs dat nauw aansluit op de maatschappelijke en economische uitdagingen in een regio. De focus ligt daarbij op het opleiden van toekomstmakers: mensen die in staat zijn op de uitdagingen van deze tijd adequaat en voortvarend aan te pakken.

Zuid-Holland is de grootste hippische regio van Nederland. In de Metropoolregio Rotterdam/Den Haag zijn er alleen al 140 hippische bedrijven waarvan een aantal met focus op topsport, 500 werknemers, tienduizend paardensporters en nog een veelvoud aan recreatieve paardenliefhebbers. Paardensport is landelijk na voetbal de tweede sport van Nederland met een jaarlijkse omzet tussen 1,5 en 2 miljard euro. Daarbij is ons land ook internationaal leverancier van topsportpaarden, bondcoaches, trainers etc.

Tegelijkertijd is het een traditionele sector waarin technologie steeds belangrijker zal worden. Daarbij gaat het om (technologische) innovaties die te maken hebben met het voorkomen en genezen van ziekten, met dierenwelzijn, de fokkerij (veredeling), het verbeteren van sportprestaties, (na geboorte) spotten van beste paarden, veiligheid, identificatie & tracking, maatschappelijke meerwaarde, het ontwikkelen van een duurzame en circulaire manier van werken rondom het paard, export en bijpassend management, ontwerp van een nieuw verdienmodel en tot slot paard-, stal- en wedstrijdmanagement.

Traditionele vormen van beroepsonderwijs zijn niet geschikt om de snelle ontwikkelingen en innovaties in deze sector bij te houden Om het onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen heeft het onderwijs de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe onderwijsvormen. De Lentiz-opleidingen Paardensport en Paardenhouderij hebben een extra impuls gekregen onder meer door de vorming van een satellietstructuur met hippische bedrijven en samenwerking met Manege Chardon. Daarbij is samenwerking met het hbo en universiteit opgezet. Uit ervaring blijkt dat het nodig is om leren en werken steeds meer aan elkaar te koppelen. Dit hybride leren krijgt vorm in de school én in toenemende mate binnen de bedrijven.

Het Practoraat ‘Circulaire Manege & Hippische innovatie’ zorgt er onder andere voor dat de belangrijke innovaties in de hippische sector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van studenten. Het Practoraat zal praktische onderzoeksvragen van bedrijven ophalen en integreren in het onderwijsproces. Het Practoraat maakt gebruik van en bouwt voort aan het netwerk van bedrijven rondom de paardenopleidingen. Bedrijven hebben aangegeven te willen investeren in het onderwijs. Practoraat en opleidingen zullen integraal deel worden van een internationale hippische campus in Midden-Delfland.

DOELEN

De doelen van het practoraat zijn drieledig:

1.  De scharnierfunctie tussen bedrijven en onderwijs vormgeven
2.  De vorming van studenten
3.  De onderzoekswaarde mbo aantonen aan bedrijven

Ad 1. Het Practoraat wil een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo en het bedrijfsleven opleiden, praktische onderzoeksvragen bij bedrijven stimuleren en streeft vernieuwing van het onderwijs na. Dit verhoogt de relevantie van het onderwijs en leidt voor bedrijven tot een betere aansluiting van toekomstige medewerkers op hun arbeidsvraag. Zo ontstaat werkend leren en lerend werken.
Ad 2. Naast de verantwoordelijkheid van het aanleren van kennis heeft het onderwijs ook de verantwoordelijkheid om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Door onderzoek een doorlopend onderdeel van het curriculum te maken voegen we een extra dimensie aan de werknemersvaardigheden toe. In levensechte onderzoeken ervaart de student direct de toegevoegde waarde van praktisch onderzoek.
Ad 3. Tot slot is er in de sector weinig ervaring met het doen van praktisch onderzoek. Het Practoraat heeft daarom ook tot doel om de toegevoegde waarde van praktisch onderzoek aan bedrijven aan te tonen. Kennisontwikkeling en -deling zijn daarin essentiële componenten.

ONDERZOEK

Het Practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en dee beroepspraktijk binnen het thema Circulaire manege & hippische innovatie. Het Practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten. Om verduurzaming van het Practoraat te waarborgen wordt een kenniskring rond het practoraat georganiseerd. Daarom zullen docenten ook nauw bij het onderzoek betrokken worden.

Binnen het Practoraat voeren docentonderzoekers onder leiding van de Practor, en bij voorkeur samen met studenten, onderzoek uit. Omdat dit Practoraat met nadruk ook ten doel heeft om studenten een meer onderzoekende houding aan te leren, is het essentieel dat studenten worden betrokken bij de uitvoering van de onderzoeken. Dat onderzoek is ontwerp- en ontwikkelingsgericht. De docenten, leerlingen en bedrijven zijn daarin niet ‘slechts’ onderzoeksobjecten, maar actieve deelnemers in het verder ontwikkelen van het onderwijs en kennis. Hoofdverantwoordelijke is de Practor die het onderzoek leidt.

Alain Broft, practor Circulaire Manege & Hippische innovatie (Equestrian Innovation):

“Meer dan andere practoraten zijn wij de aanjager van innovatie in onze sector”

Lees hier een interview met Alain en de werkwijze van dit practoraat (pg. 34 t/m 41)


BETROKKEN BIJ HET PRACTORAAT

Practoren: Alain Broft en IJsbrand Chardon
Projectleider practoraten Lentiz onderwijsgroep: Evelien Franken
Onderwijs: Lentiz onderwijsgroep, Hogeschool, Universiteit Delft
Bedrijven: Equestrum, EquInnoLab, Manege Chardon, aangesloten hippische bedrijven
Overheid: Gemeente Midden-Delfland, MRDH, Provincie Zuid-Holland


CONTACT

Alain Broft, alain.broft@equinnolab.com
Evelien Franken,
efranken01@lentiz.nl