Practoraat

Digitaal Veilige Apparatuur

Dit Practoraat is verbonden aan het Noorderpoort college in Groningen.

Het Practoraat Digitaal Veilige Apparatuur komt voort uit het programma Cyber Security Noord-Nederland. Dit programma wil een bijdrage leveren aan het realiseren van veilige digitalisering in kleine en grote organisaties. Voor veel (mkb-)bedrijven ligt hier nog een grote opgave. Om die reden is het goed te werken aan het vergroten van het bewustzijn, om kennis en praktische oplossingen te ontwikkelen en beschikbaar te maken.

Met een ambitieus programma breiden we bestaande initiatieven uit en bouwen we aan onderzoeksprojecten, waarin bedrijven, kennisinstellingen en de overheid nauw samenwerken aan het ontwikkelen en implementeren van cybersecurityoplossingen.  Met als uiteindelijk doel dat onze (Noord-Nederlandse) samenleving beter beschermd wordt tegen cyberaanvallen. Kennis en vaardigheden op het gebied van digitaal veilige apparatuur en beveiliging en privacy in het algemeen zijn noodzakelijk om de steeds groter wordende risico’s van digitalisering te beperken; voor onze maatschappij, economische groei en digitale soevereiniteit.

Doelen

Het Practoraat Digitaal Veilige Apparatuur stelt zich ten doel door praktijkgericht onderzoek en experimenten kennis en vaardigheden te ontwikkelen, waarmee het belang van digitaal veilige apparatuur kan worden vertaald naar specifieke beroepscontexten. Elk beroep krijgt in meer of mindere mate te maken met digitalisering: van timmerman tot interieuradviseur, fietsenmaker tot   doktersassitent.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek biedt het Practoraat ondersteuning bij het ontwerpen van passende (innovatieve) leermiddelen en de toepassing hiervan in de praktijk. Dat past binnen de aandacht voor het inzetten van 21e-eeuwse vaardigheden in de verschillende opleidingen.
Daarnaast wil het Practoraat het bewustzijn vergroten voor de noodzaak voor digitaal veilige apparatuur binnen Noorderpoort (studenten en docenten) en de organisaties waar Noorderpoort voor opleidt (overheid en bedrijfsleven). De beroepsopleidingen van Noorderpoort moeten hier een fundament voor leggen, in nauwe samenwerking met elkaar en met initiatieven zoals (digitale) burgerschapsvorming.

Onderzoek

Het Practoraat Digitaal Veilige Apparatuur houdt zich bezig met slimme apparaten. ook wel IoT apparaten genoemd. IoT is een belangrijke aandrijver voor de digitale revolutie, die al ruim 10 jaar gaande is. De tijd om slimme producten te analyseren en te testen is schaars, vooral in een wereld die overspoeld wordt met kleine, goedkope apparaten in hevige concurrentie en een korte ‘time-to-market’. Het is cruciaal om op alle niveaus de kennis en vaardigheden van beveiliging  van informatie en van slimme apparaten te vergroten; vanaf het basisonderwijs tot aan het hoger onderwijs. In feite hebben we het hier over doorlopende leerlijnen of leerroutes. Beveiliging van informatie en van slimme apparaten is geen doel op zich is, maar onderdeel vormt van een vak of beroep. Zo bezien is het een no brainer dat beveiliging en beveiliging van slimme apparaten nu en in de (nabije) toekomst mee worden genomen in elk beroep waar Noorderpoort voor opleidt, dus in elke beroepsopleiding.

De werkwijze van het Practoraat kenmerkt zich door het inzetten van innovatieve technologie, maatschappelijke vraagsturing, cocreatie en interdisciplinair samenwerken. In een combinatie van  praktisch onderzoek en experimenten is gekozen voor thema’s en/of beroepen die (maatschappelijk) relevant zijn voor Noord-Nederland, zoals energie, gezondheidzorg, industrie, informatie- en communicatietechnologie en mobiliteit. Uiteindelijk komen alle beroepen aan bod. Het Practoraat vertaalt deze thema’s zoveel mogelijk naar use cases. Een voorbeeld van een use case is het verkopen of onderhouden van een Tesla. Welke slimme apparaten spelen hierbij een rol? Wat moet een automonteur of verkoopadviseur hiervan weten? Van welke beveiligings- en privacyaspecten moet de automonteur of verkoop- adviseur zich bewust zijn?

Het College van Bestuur (CvB) van Noorderpoort is opdrachtgever van het practoraat Digitaal Veilige Apparatuur, en namens het CvB de directeur Kasteel/Platform Innovatie. Het Practoraat bestaat uit een kernteam, een drietal kenniskringen en een interne en externe klankbordgroep.

In het programma werken Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, TNO, Qbit en Stichting Cyber Security Centrum Noord-Nederland samen met een groot aantal organisaties en bedrijven. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Provincie Groningen (RSP-middelen) en de gemeente Groningen.

Het Practoraat  Digitaal Veilige Apparatuur voert onderzoek uit op basis waarvan valorisatie naar bedrijven en onderwijs kan plaatsvinden; daarnaast worden (innovatieve) experimenten uitgevoerd die direct in de beroepspraktijk kunnen worden toegepast. De primaire opdracht van het Practoraat is het ontwerpen en toepassen van passende leermiddelen, waarmee studenten kennis en vaardigheden krijgen binnen de beroepscontext over digitaal veilige apparatuur. Het onderzoek moet uitmonden in een invoeringsplan voor digitaal veilige apparatuur binnen de beroepscontext van de opleidingen van Noorderpoort.

 


Communicatie

Interne en externe betrokkenen en belanghebbenden worden geïnformeerd over het Practoraat. Voor het delen van kennis met bedrijven, (onderwijs) instellingen en mbo- en hbo-studenten heeft het Practoraat een pagina op de website van Kasteel.gro:. Er wordt een kennisbank gerealiseerd met artikelen, onderzoeksresultaten, best practices, leermiddelen, etc.. Ook de kenniskringen spelen een belangrijke rol in de disseminatie van kennis. Feitelijk is de kenniskring als geheel een ‘multi-stakeholder’-kennisnetwerk. Via het programma Cyber Security Noord-Nederland wordt de kennis, die door het Practoraat wordt ontwikkeld, actief gedeeld. Tot slot worden er bijeenkomsten voor bedrijven en hackathons georganiseerd en sluit het Practoraat aan bij relevante interne en externe bijeenkomsten.

www | Practoraat-veilige-apparatuur

Publicaties | Practoraatsplan Noordendigitaal | Groningerondernemerscourant | Rijksuniversiteit Groningen | Groninger Internet Courant

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Erik Rutkens

Betrokkenen: Henny Wiltjer (directeur Platform Innovatie) | Maaike van Kessel (Practor digitaal vakmanschap) | Marlies Blauw (projectleider digitaal burgerschap)

Onderzoeksdocenten: Werner Raben en Linn Zuidema

 


Contactgegevens

Erik Rutkens
Het Kasteel
Melkweg 1
9718EP Groningen
ep.rutkens@noorderpoort.nl
06 53 31 79 77