Practoraat

Digitale Pedagogiek en Didactiek

Dit Practoraat is verbonden aan VISTA college.

Het Practoraat Digitale Pedagogiek en Didactiek is gestart op 1 januari 2021. Het is geïnitieerd door het CvB en de Practor ‘Gepersonaliseerd Leren’ van VISTA college en versneld door de ervaringen die de docenten en onderwijskundig leiders hebben opgedaan in de COVID-periode. Naast positieve ervaringen met digitalisering heeft deze periode ook een aantal vragen opgeleverd omtrent de inzet van activerende digitale didactiek en digitale begeleidingsvormen. Onderwijskundig leiders bij het VISTA college geven richting aan innovatie binnen de onderwijsteams. Zij zijn verbinders tussen onderwijs, onderzoek en de teams. Samen met de Practoraten onderzoeken ze wat wel en niet werkt.

Onderzoek wijst uit dat betekenisvolle inzet van technologie-ondersteund onderwijs onder meer de motivatie, cognitieve prestaties en hogere orde-vaardigheden van studenten kan verhogen. In het  beschikbare onderzoek lag de focus op het voortgezet – en hoger onderwijs, en minder op het middelbaar beroepsonderwijs. De mbo-sector heeft met eigen specifieke uitdagingen te maken, zoals bijvoorbeeld de sterke verbinding met de arbeidsmarkt, de hybride vormgeving van het onderwijs, een zeer heterogene studentenpopulatie, verschillende leerwegen en een groter belang van de socialiserende en persoonsvormende functie van onderwijs. Het is dus de vraag in hoeverre de resultaten uit het onderzoek te veralgemeniseren zijn naar de mbo-sector. Dit Practoraat wil een antwoord vinden op vragen als: ‘Wat zijn in ons onderwijs (bewezen) goede vormen van activerende digitale didactiek?’ ‘Hoe kunnen we zorgen voor een sterke sociale binding tijdens het online leren?’  ‘Zijn er doelgroepspecifieke benaderingen nodig?’

VISTA college kiest bewust voor VISTA-brede Practoraten op pedagogisch-didactische thema’s. De ambitie is dat VISTA-Practoraten (bijvoorbeeld ook het Practoraat Gepersonaliseerd leren) fungeren als expertiseplatforms voor praktijkgericht onderzoek naar pedagogisch-didactische thema’s en innovaties.

Doelen

Het doel van de VISTA-Practoraten is om de onderzoekende houding te stimuleren binnen de organisatie, waarbij een onderzoekende houding ook gezien wordt als evidence-informed werken aan onderwijs(innovatie). Evidence-informed werken betekent dat stappen gezet worden op basis van kennis uit onderzoek en kennis over de praktijk. In de Practoraten binnen VISTA college komen deze samen: we bouwen voort op kennis uit onderzoek, we doen zelf onderzoek, en we verbinden dit aan kennis over de praktijk.

Onderzoek

Binnen de Practoraten willen we thematisch kennis(sen) bij elkaar brengen, om kennis en inzichten te onderbouwen door het doen en delen van onderzoek, om op die manier de onderwijsinnovatie en het onderzoekend vermogen binnen VISTA college te versterken. Dit doen we door binnen de Practoraten te werken met een onderzoekskring en een kenniskring.

In de onderzoekskring voeren onderwijskundig leiders samen met de Practor onderzoek uit. Ze ontwikkelen gezamenlijk producten en delen kennis, in zowel interne als externe netwerken.

De kenniskring functioneert als voorportaal voor de onderzoekskring, waarbij kennisvragen uit de praktijk ingebracht worden bij de onderzoekskring, én als schakel om kennis uit de onderzoekskring verder te verspreiden naar de verschillende teams. De kenniskring heeft vooral een kennisdelende functie. In deze kring kunnen bijvoorbeeld ook docenten actief zijn.

Communicatie

LinkedIn | linkedin.com/in/innevandyck


Betrokken bij het practoraat

Practor:  Inne Vandyck

In samenwerking met onderwijskundig leiders van het VISTA college


Contact

Vista College
Inne Vandyck
Sibemaweg 20
6224DC Maastricht
i.vandyck@vistacollege.nl
+31 (0) 642273742