Practoraat

Docentprofessionalisering

Dit Practoraat is verbonden aan Landstede Groep, Zwolle. Landstede Groep is in 2020 gestart met het onderwijskundig Practoraat docentprofessionalisering. De aanleiding daarvoor ligt in het besef dat het verzorgen van goed innovatief beroepsonderwijs nu en in de toekomst, in een continue stroom van ontwikkelingen in het beroepsonderwijs, vraagt om een investering in professionalisering van docenten(teams) vanuit een eigentijds perspectief op de rol van de docent. Docenten vormen de spil als het gaat om de kwaliteit van onderwijs. Daarom verdient de professionele ontwikkeling van docenten, in het bijzonder die van docenten uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), aandacht.

Professionalisering staat binnen de strategische koers van Landstede Groep hoog op de agenda (Strategienota 2019-2022). De uitwerking van professionalisering(sactiviteiten) is echter nog onvoldoende evidence-informed. De kennisbasis (body of knowledge) behoeft aandacht, waardevolle toevoegingen, meer bundeling en verbinding met beleid en de onderwijspraktijk. Daarvoor is nodig dat we inzicht en een actueel perspectief ontwikkelen op het profiel van de docent in de toekomst, inzicht krijgen in hoe mbo-docenten zich professioneel ontwikkelen en zicht krijgen op wat werkt in professionalisering. Gedreven door de behoefte aan meer en specifieke kennis over professionalisering van docenten in de context van het mbo faciliteert Landstede Groep al enige tijd onderzoek gericht op dit thema, zoals een PhD onderzoek.

Doelen

De dynamische omgeving van het mbo stelt zulke specifieke eisen aan het docentschap, dat het tijd wordt om ons bestaande denken en doen over docentprofessionalisering te doorbreken. Het Practoraat Docentprofessionalisering draagt bij aan de professionele ontwikkeling van docenten(teams) door het ontwikkelen, delen, benutten en verbinden van kennis en expertise.

Onderzoek

Het Practoraat doet onderzoek binnen vier onderzoekslijnen:

 1. Het profiel van de mbo-docent in de toekomst;
 2. Een gemeenschappelijk begrippenkader;
 3. De vormgeving, opbrengsten en doorwerking van eigentijdse professionaliseringspraktijken op het innoverend vermogen van docenten(teams);
 4. Het onderzoekend vermogen van docenten(teams). De onderzoeksvragen zijn gericht op de populatie docenten en docententeams, specifiek in het mbo, binnen Landstede mbo, mbo Menso Alting Zwolle en Startcollege.

De kracht van het Practoraat docentprofessionalisering ligt in het verbinden en delen! Dit gebeurt onder andere door de samenwerking met het lectoraat Beroepsonderwijs, Kenniscentrum Leren en Innoveren van Hogeschool Utrecht. De kracht van deze unieke verbinding ligt in de gemeenschappelijke doelen: het versterken van de kennisinfrastructuur in het mbo, het vergroten en benutten van beide netwerken en het ontwikkelen en benutten van de gezamenlijke kennis en expertise van Practoraat en lectoraat.

Het Practoraat fungeert als een platform voor onderzoek, expertiseontwikkeling en netwerk voor onderwijsonderzoek over docentprofessionalisering. Het heeft de ambitie om op eigentijdse en toegankelijke wijze kennis over docentprofessionalisering te delen, zodat het bijdraagt aan zowel beleidsontwikkeling en de onderwijspraktijk. Dit gebeurt ook volop in samenwerking met andere Practoraten.

Het Practoraat doet onderzoek dat

 1. ontwikkelingsgericht is;
 2. plaatsvindt in een sociale context van de werkplek;
 3. een actief proces is;
 4. denken en doen continu verbonden is met elkaar;
 5. gericht is op doorwerking en daadwerkelijke verandering;
 6. transparant en toegankelijk is;
 7. duurzaam verbonden is aan de ontwikkelingen in de praktijk.

 

Communicatie

Up-to-date informatie over wat het Practoraat doet is te vinden via de volgende kanalen:

Linked | /practoraat-docentprofessionalisering

www.landstedegroep.nl
www.landstedembo.nl/
www.mensoaltingzwolle.nl/
www.start-college.nl


Betrokken bij het practoraat

Practor:                                       Marjanne Hagedoorn

Docentonderzoekers:               Ceciel Korsmit, Monique Hanekamp, Karin Messelink, Els Vlieger

Naast de Practor zijn er vier docenten met een onderzoekstaak. Het Practoraat geeft het onderzoek vorm in samenwerking en partnerschap met het lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht (zie https://onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Leren-en-Innoveren/Beroepsonderwijs). 

Het Practoraat functioneert als een platform voor onderzoek naar docentprofessionalisering, verbonden aan de dienst Onderwijsondersteuning van Landstede Groep, die deel uitmaakt van de serviceorganisatie van Landstede Groep. Het Practoraat kent verder een programmaraad en een kenniskring.


Contact

Marjanne Hagedoorn
mhagedoorn@landstedegroep.nl
06-12748814