Practoraat

Docentprofessionalisering

Dit Practoraat is verbonden aan Landstede Groep, Zwolle. Landstede Groep investeert al enige jaren volop in onderwijskundig onderzoek. Onderzoek uitvoeren en het delen van ontwikkelde kennis maken al geruime tijd onderdeel uit van het bestaand beleid. Het starten van een Practoraat als onderzoeksplatform is weliswaar een nieuwe, maar logische volgende stap voor Landstede Groep, waardoor we de positie van onderzoek versterken, beter benutten en de onderzoekscultuur binnen de school nóg meer stimuleren.

Professionalisering staat in de Strategienota van Landstede Groep hoog op de agenda. De uitwerking van professionalisering(sactiviteiten) is echter nog onvoldoende evidence-informed. Gedreven door de behoefte aan meer en specifieke kennis over professionalisering van docenten in de context van het mbo faciliteert Landstede Groep al enige tijd onderzoek gericht op dit thema, zoals een PhD onderzoek. Om deze kennisontwikkeling over ‘professonalisering’ te continueren en te bestendigen, is in 2018 een verkenning uitgevoerd naar de focus van het beoogde Practoraat. De verkenning, uitgevoerd door de kwartiermaker, bestond uit diverse bijeenkomsten en interviews met interne en externe stakeholders en experts. Deze verkenning heeft geresulteerd in een startdocument, bestaande uit een beschrijving van de focus en drie programmalijnen.

Doelen

In 2019 is Landstede Groep gestart met het onderwijskundig Practoraat Docentprofessionalisering. De directe aanleiding daarvoor ligt in het besef dat het verzorgen van goed beroepsonderwijs tegen een achtergrond van continue ontwikkelingen, vraagt om een investering in professionalisering van docenten(teams). Professionalisering die gebaseerd is op inzichten uit onderzoek over het leren en professionaliseren van de docent in het algemeen en in het bijzonder binnen de context van Landstede. Daartoe is het nodig om een actueel perspectief op en inzicht in het profiel, het handelen, de professionele ontwikkeling van docenten(teams) en wat daaraan bijdraagt, te ontwikkelen. Middels dit Practoraat wil Landstede Groep een bijdrage leveren aan het realiseren van inzichten in (wat bijdraagt aan) professionele ontwikkeling van mbo-docenten(teams), om in te kunnen spelen op de (benodigde) veranderingen en toekomst van het beroepsonderwijs.

Onderzoek

Het Practoraat Docentprofessionalisering doet onderzoek naar het profiel van de docent in de toekomst, het gemeenschappelijk begrippenkader rondom professionalisering en de opbrengsten en effecten van eigentijdse professionaliseringspraktijken, waarbij specifiek gekeken wordt naar de bijdrage, bruikbaarheid en opbrengsten van praktische tools, interventies en activiteiten aan het innoverend- en onderzoekend vermogen van docenten(teams). De onderzoeksvragen richten zich op de populatie docenten en docententeams, specifiek in het mbo, binnen Landstede MBO, MBO Menso Alting Zwolle en het Startcollege.

Het Practoraat vormt een onderdeel van de koers van Landstede Groep (Strategienota 2019-2022), waarin de school inzet op de ontwikkeling van medewerkers en verder bouwt aan een cultuur waarin voortdurend van en met elkaar wordt geleerd. Het Practoraat Docentprofessionalisering sluit aan bij het realiseren van deze ambitie door (praktijk)kennis en inzichten op te bouwen en kennis daarover te delen, aansluitend bij de volgende uitdagingen:

  • het vormgeven van het profiel van de docent van de toekomst;
  • het vormgeven, stimuleren en expliciteren van professionalisering van docenten(teams);
  • het stimuleren van het innoverend vermogen van de docenten(teams);
  • het stimuleren van het onderzoekend vermogen van de docenten(teams);

Het onderzoek in het Practoraat kent drie programmalijnen, met ieder eigen onderzoeksvragen.
Programmalijn 1: Profiel van de docent
Programmalijn 2: Gezamenlijk begrippenkader
Programmalijn 3: Professionaliseringsactiviteiten

Door op systematische wijze onderzoeksactiviteiten uit te voeren in de (branche-specifieke) context van de docenten(teams) probeert het practoraat vanuit verschillende perspectieven grip en inzicht te krijgen in het toekomstige profiel van de docent, een gezamenlijk begrippenkader, effectieve professionalisering en (de doorwerking daarvan op) innoverend- en onderzoekend vermogen van de mbo-docent.

Het Practoraat fungeert als een platform voor onderzoek, expertiseontwikkeling en netwerk voor onderwijsonderzoek over docentprofessionalisering. Het Practoraat die activiteiten uit vanuit de opvatting dat wat we doen (1) ontwikkelingsgericht is, (2) plaatsvindt in een sociale context van de werkplek, (3) een actief proces is, (4) waarin denken en doen continu verbonden is met elkaar, (5) gericht is op doorwerking en daadwerkelijke verandering, (6) transparant en toegankelijk is en (7) duurzaam verbonden is aan de ontwikkelingen in de praktijk.

Communicatie

Linked | /practoraat-docentprofessionalisering

www.landstedegroep.nl
www.landstedembo.nl/
www.mensoaltingzwolle.nl/
www.start-college.nl


Betrokken bij het practoraat

Practor: Marjanne Hagedoorn
Docentonderzoekers: Ceciel Korsmit, Monique Hanekamp, Karin Messelink

Naast de Practor zijn er vier docenten met een onderzoekstaak. Het Practoraat geeft het onderzoek vorm in samenwerking en partnerschap met het lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht (zie https://onderzoek.hu.nl/Kenniscentra/Leren-en-Innoveren/Beroepsonderwijs. Het Practoraat functioneert als een platform voor onderzoek naar docentprofessionalisering, verbonden aan de dienst Onderwijsondersteuning van Landstede Groep, die deel uitmaakt van de serviceorganisatie van Landstede Groep. Het Practoraat kent verder een Adviesraad en een Programmaraad. De adviesraad bestaat uit een groep critical friends van interne en externe experts. Deze experts denken mee vanuit hun eigen rol en positie en adviseren en ondersteunen indien nodig bij de onderzoeksactiviteiten binnen de programmalijnen. In de Programmaraad zitten de directeur van de Dienst Onderwijsondersteuning, een lid van het directie met ‘professionalisering’ in portefeuille, een lid van het CvB en de Practor. Deze groep monitort de activiteiten en voortgang van het practoraat. De Practor legt verantwoording af aan de stuurgroep. In de stuurgroep bestaat de mogelijkheid om strategische dilemma’s te bespreken en keuzes te maken.


Contact

Marjanne Hagedoorn
mhagedoorn@landstedegroep.nl
06-12748814