Practoraat

Duurzaamheid en Energietransitie

Dit Practoraat is verbonden aan het Summa College in Eindhoven.

Het Practoraat Duurzaamheid en Energietransitie richt zich specifiek op de technische opleidingen (Summa Bouw, Summa Elektro- & Installatietechniek, Summa Engineering en Summa Techniek). De urgentie en de ambitie van de Energietransitie vraagt om (bij)scholing van zittende en aankomende technici naar energietechnici. Energietechnici moeten in staat zijn om andere energieconcepten, technologieën, andere bouwconcepten en opwekking van energie toe te passen, te bouwen en te installeren. Daarnaast is een andere mindset nodig voor het uitoefenen van het vak. Een continu kritisch duurzaam bewustzijn bij (aankomende) technici is van groot belang bij het maken van de dagelijkse keuzes in de uitoefening van het vak. Daarmee geven we een extra stimulans aan de cultuuromslag in de technische branches en de versnelling van de energietransitie vanuit het onderwijs. Skills als samenwerken, communicatie en adviseren worden daarin steeds belangrijker, zoals ook in het adviesrapport van het tijdelijk marktsegment Energie, Circulariteit en Klimaatadaptie wordt geadviseerd. Deze vaardigheden dienen steviger in het onderwijs verankerd te worden.

Doelen

Het Practoraat Duurzaamheid en Energietransitie heeft tot doel om met (praktijkgericht) onderzoek en onderwijsinnovatie, projecten en kennisdeling een verandering in mindset en gedrag bij alle betrokken partijen te stimuleren en te implementeren in het onderwijs van de genoemde opleidingen. Deze ontwikkeling willen we in gang zetten door:

  • in te spelen op diverse technologische innovaties in de eigen specifieke branche en deze te implementeren in bestaande of nieuwe onderwijsprogramma’s;
  • een project te starten om in alle onderwijsprogramma’s een leergang ‘kritisch duurzaam bewustzijn’ te verankeren, die erop gericht is duurzaam gedrag van studenten en docenten te bevorderen.

Met het onderzoek binnen het Practoraat willen we het effect van onze activiteiten in kaart brengen en delen. Daarnaast zal het Practoraat onderzoek doen naar het effect van deze activiteiten op de instroom van nieuwe medewerkers in technische opleidingsprogramma’s en de techniekbranche.

Het Practoraat is als een netwerk georganiseerd met docenten- en bedrijvenkringen rond de verschillende activiteiten van het Practoraat. Hierdoor staat het Practoraat direct in verbinding met de verschillende onderwijsteams, de branche en relevante externe organisaties. Het onderzoek is gepositioneerd bij de Practor, die leiding geeft aan onderzoek dat uitgevoerd kan worden door (onderzoeks-)docenten en/of externen.

Het Practoraat wordt in de toekomst ook onderdeel van een nog op te starten publiek-private samenwerking (PPS), waarvoor een RiF-aanvraag in voorbereiding is. In deze PPS zullen de mbo-instellingen van Kennispact Mbo-Brabant, hogescholen (met hun lectoraten) en bedrijven uit de branche hun krachten bundelen.

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor:  Guido van Eijk

Ism (onderzoeks)docenten

Directeur Summa Engineering:Willy Ickenroth
Directeur Summa Bouw, Summa
Techniek en Summa Elektro- & Installatietechniek: Saartje Janssen
Directeur Strategisch Programma ‘Summa 2025’: Hans Doffegnies

 


Contactgegevens

Guido van Eijk
Summa College
BIC 1
5657 BX Eindhoven
gj.vaneijk@summacollege.nl
06-51151248