Practoraat

Duurzame en Slimme Mobiliteit

Dit Practoraat is verbonden aan het Summa College in Eindhoven.

Het Practoraat Duurzame en Slimme Mobiliteit gaat starten, het zesde expertiseplatform binnen het Summa College. Er wordt binnenkort goedkeuring verwacht (huidige status: in oprichting) en de practor en docent-onderzoekers staan te popelen om te beginnen.

Co-creatie met bedrijfsleven bevorderen

Het doel is om co-creatie met het bedrijfsleven te bevorderen en samen met bedrijven, docenten en studenten innovatie aan te jagen. Meer verbinding, versterking en samenwerking buiten de muren van de eigen instelling, ter vergroting van de impact.

“We zijn voortdurend bezig met onderwijsvernieuwingen zodat studenten beter voorbereid de arbeidsmarkt betreden. Daarnaast ontwikkelen we commerciële trajecten voor technici als bijscholing in het kader van een leven lang ontwikkelen (LLO). Wij zien het als onze taak om het bedrijfsleven te ondersteunen in innovaties. Het huidige onderwijs sluit echter onvoldoende aan bij de vraag van de snel veranderende markt en er is in het onderwijs onvoldoende ruimte voor de adoptie van innovaties uit de sector. Het nieuwe practoraat is de missende schakel.” – practor Huub Tops (Summa Automotive)

Huub: “We worden steeds vaker door het bedrijfsleven benaderd voor trainingen, trajecten en het meedenken over nieuwe technieken en procedures als het gaat om smart mobility. Een interessante ontwikkeling is dat: de school als expertiseplek. Het is geen geheim dat er grote veranderingen gaande zijn in onze markt. Het percentage elektrische voertuigen op de weg groeit, voertuigen worden steeds slimmer, de hoeveelheid rijhulpsystemen (ADAS) neemt toe. De systemen worden complexer en garages staan voor grotere uitdagingen om voertuigen weer veilig de weg op te krijgen. Het werk van technici verandert ingrijpend. De brancheorganisatie en verzekeringsmaatschappijen willen autoschadeherstelbedrijven kwalitatief optimaliseren gezien die complexiteit.” Dat lukt met goede opleidingen, waardoor professionals zich bekwamen.

Innovatie mogelijk maken

Het practoraat haalt onderzoeksvragen op: wensen die nu spelen en toekomstige behoeftes.

“Die gaan we vertalen naar onderwijsvernieuwing. Nieuwe lessen, nieuwe kennis bij docenten, nieuwe materialen. Normaliter hebben we daar nauwelijks tijd voor in het dagelijkse werk, daarom is het practoraat zo belangrijk. Wij faciliteren de ontwikkeling met gedegen praktijkonderzoek. Dat begint bij de verkenning van behoeftes van de branche en het komen tot een nieuw curriculum. Zo zorgen we ervoor dat de opleiding Technisch Specialist Autoschadeherstel, gestart in 2023, zo actueel mogelijk blijft en dat innovatie mogelijk is.”

Doelen van het practoraat

  1. Het practoraat jaagt innovaties aan en versterkt de innovatieadoptie van het onderwijs en het bedrijfsleven:
    we geven richting aan innovatieve leertrajecten en het volwassenenonderwijs (LLO).
  2. Het verzamelen van bestaande kennis bij onder meer leveranciers, fabrikanten en andere opleiders.
    Als we inzichten laagdrempelig ontsluiten aan het bedrijfsleven en de partners binnen het onderwijs, stimuleren we betere absorptie en adoptie.
  3. Het duurzaam koppelen van onderwijs aan het bedrijfsleven: co-creatie.
    De structurele verbinding waarborgt een optimale aansluiting tussen deze twee werelden: waardevol talent op de arbeidsmarkt.

Ambitieus

Betrokkenen binnen het practoraat zijn enthousiast en ambitieus. “We zijn al even bezig met de voorbereidingen en hebben een groot draagvlak binnen de eigen organisatie. Collega’s zien de meerwaarde. Onze studenten uit Boxtel (opleiding autoschadeherstel) komen straks meer en meer naar de campus in Helmond voor innovatieve aspecten van hun studie, de smart mobility. Daar ontkom je niet aan. Landelijke organisaties zoals de Auto Tech Alliantie bieden nu al onze opleidingen aan om vakmensen up to date te houden. Andere automotive-opleidingen mogen aanhaken voor vernieuwingen. Chinese voertuigen betreden de markt op onconventionele manieren, waarna men op zoek gaat naar onderwijsinstellingen die kunnen helpen met het ontwikkelen en verzorgen van trainingen voor de technici. Et cetera. We hoeven ons niet te vervelen.”

Het practoraat Duurzame en Slimme Mobiliteit valt onder de pijler van de learning community binnen het lopende RIF-project. Bij de totstandkoming van de RIF-aanvraag heeft het practoraat veel gehad aan externe relaties. Meer dan honderd bedrijven hebben zich eraan gecommitteerd.


Meer informatie

Bekijk de businesscase Practoraat Duurzame en Slimme Mobiliteit: https://duurzameslimmemobiliteit.nl/


Contactgegevens

Practor: Huub Tops
Docent en loopbaanbegeleider Summa Automotive & Smart Mobility
Werkzaam op maandag t/m donderdag en vrijdag in de oneven weken

T 06 – 31 67 54 82
E hcpl.tops@summacollege.nl