Practoraat

Effectieve Didactiek

Het Practoraat Effectieve Didactiek is verbonden aan het Summa College in Eindhoven.

Het initiatief voor het Practoraat kwam vanuit de Dienst Onderwijs & Kwaliteit in samenspraak met verschillende docenten, teamleiders en directeuren binnen het Summa College. De huidige manier van lesgeven is vaak nog traditioneel en heeft als kenmerk dat ‘het zweet voornamelijk op de rug van de docent staat’. Het Practoraat laat zich omschrijven als een plek waar innovatie, expertise en onderzoek samen komen. Dit Practoraat streeft ernaar docenten kennis te laten nemen van werkwijzen waarbij de student vanuit intrinsieke motivatie en zelfregulering kennis tot zich kan nemen. Hierbij is de student zelf regisseur over zijn eigen leerproces en niet de docent.

Doelen

Het gaat in dit Practoraat dus om een didactisch vraagstuk. Scholen van nu zijn niet langer plekken waar informatie gehaald wordt door studenten als kennisconsumenten, maar plekken waar informatie geconstrueerd wordt door docenten, studenten met allerhande bronnen samen. Dat wil het Practoraat onderzoeken.

De eerste onderzoeksvraag van het Practoraat richt zich op de verschillende vormen van leren voor nu en in de toekomst en het effect van die vormen. Welke werkvormen en welke leermanieren zijn er en welke werkvormen werken in welke situatie het beste? Hoe kun je de student beter zelfregulerend aan de slag laten gaan? Daarna is de volgende stap belangrijk: als er onderzoek gedaan is en we bedenken mooie nieuwe initiatieven, hoe zorgen we dan dat dat ook een plek krijgt in de schoolorganisatie? De tweede onderzoeksvraag luidt dan ook: hoe laten we de kennis die we opdoen het beste landen binnen de teams?

Onderzoeken

De Practor coördineert de diverse initiatieven en brengt samenhang in de verschillende onderzoeken. Om de Practor heen is een kring van masterdocenten; docenten die een masterstudie volgen of hebben gevolgd, zoals bijvoorbeeld de Master Leren en Innoveren of de Master Educational Needs. Zij doen onderzoek in dienst van het Practoraat en hun eigen team. De aanbevelingen uit de onderzoeken zijn leidend voor de professionaliseringsagenda van het Summa College. Aan de hand van trainingen, workshops, inspiratiesessies en studiedagen maken docenten kennis met de onderzochte interventies. Op die manier trachten we de effectieve didactiek van docenten, en daarmee de kwaliteit van het onderwijs, te bevorderen. Daaromheen staan de studenten: hoe ervaren zij de interventies?

Bekijk deze video voor de werkwijze van het Practoraat.

Communicatie

www | www.summacollege.nl


Betrokken bij het practoraat

Practor | Susanne Smits
Email |  sjc.smits@summacollege.bnl