Practoraat

Food, Health & Technology

Het Practoraat Food, Health & Technology is verbonden aan de Lentiz onderwijsgroep, de stichting Food Innovation Academy, een groot aantal bedrijven uit de Levensmiddelentechnologie en de gemeente Vlaardingen. We werken vanuit een integrale gebiedsbenadering waarbij iedere Lentiz nauw samenwerkt met het lokale bedrijfsleven, regionale overheden en maatschappelijke organisaties. Dit leidt tot onderwijs dat nauw aansluit op de maatschappelijke en economische uitdagingen in de regio. De focus ligt daarbij op het opleiden van toekomstmakers: mensen die in staat zijn op de uitdagingen van deze tijd adequaat en voortvarend aan te pakken.

De voedingsindustrie is een sterke branche in de regio Rijnmond, met werkgelegenheid voor meer dan 12.000 mensen. Door vergrijzing/ontgroening ontstaat jaarlijks een behoefte aan 100 mbo-levensmiddelentechnologen (op niveau 2, 3 en 4), alsook aan een groot aantal hbo-ers. Naast deze behoefte aan talent heeft de sector ook behoefte aan meer innovatie en aan een beter imago, waaronder een betere aansluiting op jongerenculturen en een betere betrokkenheid bij maatschappelijke debatten over voedsel, voedselveiligheid en duurzame voedselproductie. Vanwege deze redenen -talent, innovatie en imago- zijn 15 bedrijven, Lentiz onderwijsgroep, Inholland Delft en de gemeente Vlaardingen de Food Innovation Academy gestart. Bij de ontwikkeling van de opleidingen en het Practoraat zijn ook de brancheorganisatie FNLI, LDE (Universiteit Leiden, Delft en Erasmus), de provincie Zuid-Holland, MRDH en Innovatiepact Greenport West Holland betrokken.

Traditionele vormen van beroepsonderwijs zijn niet geschikt om de snelle ontwikkelingen en innovaties in deze sector bij te houden. Om het onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar af te stemmen heeft het onderwijs in onder meer de Food Innovation Academy de afgelopen jaren hard gewerkt aan nieuwe onderwijsvormen. De Lentiz-opleidingen rondom voeding zijn gestart om aan de behoefte van het bedrijfsleven te kunnen voldoen. Het uitgangspunt is het goed voorbereiden van onze toekomstmakers op hun toekomstige rol in de bedrijven. Daarvoor is het nodig om leren en werken veel meer aan elkaar te koppelen.

Het Practoraat ‘Food, Health & Technology’ zorgt er onder meer voor dat de belangrijke innovaties in de foodsector deel gaan uitmaken van het opleidingsprogramma van studenten. Het Practoraat zal praktische onderzoeksvragen van bedrijven ophalen en integreren in het onderwijsproces. Het Practoraat maakt gebruik van en bouwt voort aan de Food Innovation Academy en het netwerk van bedrijven, Hogeschool Inholland, universiteiten en overheden eromheen.

DOELEN

De doelen van het practoraat zijn drieledig:

1. De scharnierfunctie tussen bedrijven en onderwijs vormgeven
2. De vorming van studenten
3. De onderzoekswaarde mbo aantonen aan bedrijven

Ad 1. Het Practoraat wil een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo en het bedrijfsleven opleiden, praktische onderzoeksvragen bij bedrijven stimuleren en streeft vernieuwing van het onderwijs na. In de bestaande constructies is er samenwerking tussen bedrijven en onderwijs. Om dit te continueren zal de Practor continu op zoek zijn naar de verbindingen tussen de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en het onderwijsprogramma. Dit verhoogt de relevantie van het onderwijs en leidt voor bedrijven tot een betere aansluiting van toekomstige medewerkers op hun arbeidsvraag. Zo ontstaat werkend leren en lerend werken.
Ad 2. Naast de verantwoordelijkheid van het aanleren van kennis heeft het onderwijs ook de verantwoordelijkheid om werknemersvaardigheden te ontwikkelen. Door onderzoek een doorlopend onderdeel van het curriculum te maken voegen we een extra dimensie aan de werknemersvaardigheden toe. In levensechte onderzoeken ervaart de student direct de toegevoegde waarde van praktisch onderzoek.
Ad 3. Tot slot is er in de sector weinig ervaring met het doen van praktisch onderzoek. Het Practoraat heeft daarom ook tot doel om de toegevoegde waarde van praktisch onderzoek aan bedrijven aan te tonen. Kennisontwikkeling en -deling zijn daarin essentiële componenten. De focus ligt hierbij op thema’s rondom circulair werken, technologische en bedrijfskundige innovaties, voedsel, voedselveiligheid en duurzame voedselproductie.

ONDERZOEK

Het Practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en de beroepspraktijk binnen het thema Food, Health & Technology. Het Practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten. Om dit duurzaam te maken, wordt een groep docenten bij het Practoraat betrokken om zo een kenniskring van docentonderzoekers te vormen. Onder leiding van de Practor, en bij voorkeur met studenten, voeren de docentonderzoekers ontwerp en ontwikkelingsgericht onderzoek uit. Docenten, leerlingen en bedrijven zijn daarin actieve deelnemers in het verder ontwikkelen van het onderwijs en kennis. Hoofdverantwoordelijke is de Practor die het onderzoek leidt. Het betrekken van studenten bij onderzoek is essentieel om het tweede doel te bereiken.

Petra Kuiper, practor Food, Health & Technology:

“Studenten zien de uitdagingen en willen onderdeel zijn van de oplossing”

Lees hier een interview met Petra en de werkwijze van dit practoraat (pg. 16 t/m 25)


BETROKKEN BIJ HET PRACTORAAT

Practor: Petra Kuiper-van de Kletersteeg
Projectleider practoraten Lentiz onderwijsgroep: Evelien Franken
Bedrijven: aangesloten bedrijven bij de FIA, Greenport West Holland, brancheorganisatie FNLI
Onderwijs: Lentiz onderwijsgroep, Hogeschool Inholland, Universiteit Leiden, Universiteit Delft, Erasmus Universiteit
Overheid: gemeente Vlaardingen, MRDH, Provincie Zuid-Holland


CONTACT

Petra Kuiper-van de Kletersteeg: pkuiper@lentiz.nl

Evelien Francken: efranken01@lentiz.nl