Practoraat

Gezondheid en Technologie

Dit Practoraat is verbonden aan het Deltion College in Zwolle.

Hoe kan in de toekomst goede zorg geleverd worden? Dat is een van de uitdagingen waar onze maatschappij voor staat. Immers, de zorgvraag groeit en het aantal zorgprofessionals neemt af. Dat maakt de vraag hoe je dan de juiste zorg op de juiste plek – en het juiste moment kunt bieden, des te dringender. Technologie kan daarin van toegevoegde waarde zijn. Dat vraagt van toekomstige zorg- en welzijnsprofessionals dat ze de toepassingen van technologie kennen en dat ze over de vaardigheden beschikken om die in te zetten. En van technici en ICT’ers vraagt het dat ze toepassingen ontwikkelen waar zorgdoelgroepen en zorgvragers mee kunnen werken en die eigen regie stimuleren.

Het Deltion College is al geruime tijd actief op het gebied van zorg en technologie, onder andere door een RIF-project, deelname aan projecten in Erasmus+ en aan de kenniskring van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim. Daardoor ontstond de behoefte om het binnen Deltion cross sectoraal op te pakken en in samenwerking goede toepassingen in de zorg te realiseren. Daarnaast bestond de wens om structureler aan dit thema te werken en voor meer verdieping te zorgen, via praktijkgericht onderwijs. Deltion stimuleert innovatief vakmanschap: een open en lerende houding, nieuwsgierig en onderzoekend zijn, het vermogen je aan te passen aan nieuwe situaties en de vaardigheden om innovaties verder te brengen. Vanuit drie colleges kwam de vraag naar een verkenning van de mogelijkheid van een Practoraat ‘Gezondheid en Technologie’.

Doelen

De verkenning wees uit dat de instelling van een Practoraat past binnen de ambities van Deltion en een manier vormt om onderwijsvernieuwing binnen de school vorm te geven. Naar buiten toe maakt het zichtbaar dat het thema gezondheid en technologie een speerpunt is binnen de school en dat er een wens is om daarin met het werkveld te verbinden. Met het Practoraat creëert het Deltion College een expertiseplatform waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Het doel is het verspreiden van kennis en innovatie en opleiden tot innovatief vakmanschap op het gebied van gezondheid en technologie (eHealth, domotica, robotica) en zo een brug te slaan tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven. Per januari 2022 is het Practoraat van start gegaan.

Het Practoraat kent drie programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling bij lerenden
    Om kwalitatief goed onderwijs te bieden op het gebied van gezondheid en technologie, zijn onderwijsprofessionals en studenten nodig die zelf up-to-date kennis bezitten en die innovatief vakmanschap zichtbaar maken in de praktijk. Daarmee fungeren ze als het ware als vliegwiel.
  1. Contextrijk onderwijs realiseren
    Gezondheid en technologie krijgen een integrale plek binnen opleidingen en er worden cross-overs gerealiseerd. Technologie krijgt een zichtbare plek in het college Welzijn & Gezondheid en de wereld van ‘Mens en gezondheid’ komt zichtbaar terug in de colleges Techniek & Gebouwde Omgeving en Design, Media & ICT.
  1. Samen ontdekken en leren met het werkveld
    Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden op gebied van gezondheid en technologie gaat nog beter wanneer onderwijs en werkveld hierin samen ontdekken en leren. Door elkaar mee te nemen in de ontwikkelingen, komen onderwijs en praktijk dichter bij elkaar.

Onderzoek

Het onderzoek van het Practoraat is gericht op een effectieve onderwijsbenadering om innovatief vakmanschap te ontwikkelen in de context van gezondheid en technologie, bij lerenden, onderwijsprofessionals en het werkveld. Een tweede onderzoeksvraag is hoe we boundary crossing vormgeven om professionals op te leiden die bruggenbouwer kunnen zijn tussen verschillende sectoren. Verder willen we de meerwaarde van mbo-professionals bij de implementatie van innovaties zichtbaar maken. Vertrekpunt voor de activiteiten van het Practoraat zijn vragen uit de eigen organisatie, uit instellingen en uit bedrijven. Samen het beste waarmaken!

Het Practoraat werkt samen met het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim. Het lectoraat begeleidt het Practoraat bij haar onderzoeksactiviteiten om de kwaliteit van onderzoek te borgen. Vanaf januari 2022 start de Technologie & Zorg Academie (TZA) IJssel-Vecht; een initiatief waarin zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs, overheid en bedrijfsleven met elkaar samenwerken om bewustwording, acceptatie, adoptie en implementatie van technologie in zorg en welzijn te realiseren. Vanuit de activiteiten van de TZA kan praktijkgericht onderzoek geïnitieerd worden. TZA is voor het Practoraat een goede plek om onderzoeksvragen op te halen, op te pakken en om kennis te delen.


Communicatie

www | deltion.nl
LinkedIn | Practoraat Gezondheid en Technologie


Betrokkenen bij het Practoraat

Expertdocent/Projectleider: Jolanda van Til

Overige:  Teams van het College Welzijn & Gezondheid, college Techniek & Gebouwde Omgeving, college Design, Media & ICT


Contactgegevens

Jolanda van Til (contactpersoon)
Mozartlaan 15
8031 AA Zwolle
jtil@deltion.nl
06 – 254 638 52