Practoraat

Het Nieuwe Kijken

Practoraat Het Nieuwe Kijken is verbonden aan het Mediacollege Amsterdam. Het Practoraat is ontstaan vanuit de opleiding Audiovisuele Vormgeving, gesteund door het College van Bestuur. Na een pilotjaar is het Practoraat in schooljaar 2017-2018 echt van start gegaan.

Het Mediacollege Amsterdam (Ma) is een mediavakschool die opleidt voor creatieve beroepen in de media-industrie. Deze industrie is constant onderhevig aan snelle technologisch gedreven veranderingen. We zien de weerslag van deze ontwikkelingen op het product (de content) maar ook op de bedrijfsvoering en workflow. De veranderingen vragen om een adaptieve werknemer die kan inspelen op innovaties, kan samenwerken in interdisciplinaire projectteams en in co-creatie met de (eind)gebruiker. Het huidige onderwijs moet aansluiten bij deze vraag en studenten voorbereiden op het werkveld van de toekomst, dat door de snelle veranderingen steeds onvoorspelbaarder wordt. Dit wordt bereikt door studenten kennis te laten maken met het nieuwe werken en een leven lang ontwikkelen in co-creatie met docenten en bedrijven.

Voor opleidingen en docenten is het moeilijk om up-to-date te blijven, omdat de kaders van het kwalificatiedossier en de inhoud van het programma voor een langere periode wordt vastgesteld. Bovendien is er vaak onvoldoende ruimte om naast de dagelijkse verplichtingen tijd vrij te maken om te onderzoeken en te experimenteren. Het is daardoor lastig om een goede inschatting te maken welke innovaties dermate relevant zijn, dat ze in het onderwijs opgenomen moeten worden. Studenten die afstuderen lopen daardoor in het ergste geval drie jaar achter op de laatste ontwikkelingen.

Het Mediacollege wil vooruitlopen op de snelle veranderingen in het mediaberoepenveld en dé leverancier zijn van T-shaped professionals, die opgeleid zijn voor de beroepen van de toekomst.

Doelen

Het practoraat Het Nieuwe Kijken richt zich specifiek op innovatie in de media-industrie en in het bijzonder op de ontwikkelingen rondom immersive media: media-uitingen waarbij de gebruiker volledig ondergedompeld wordt in de beleving. Denk bijvoorbeeld aan virtual reality en augmented reality.

Het Practoraat ontwikkelt drie programmalijnen:

  • Het inrichten van een lab waarin bedrijven, docenten en studenten in co-creatie kunnen experimenteren met de nieuwste vormen van immersive media om onderzoek te doen naar de relevantie voor het werkveld en mogelijke consequenties voor het mediaberoepsonderwijs. Opgedane kennis en onderzoeksresultaten worden vertaald in lesmateriaal voor het keuzedeel Inspelen op Innovaties met Virtual Reality.
  • Het aangaan van duurzame verbindingen met het bedrijfsleven waarbij studenten toegang krijgen tot innovatieve uitdagende stagetrajecten en bedrijven op hun beurt inzicht krijgen in wat er leeft onder de jonge professionals van de toekomst.
  • Een online learning community waar bedrijven, docenten en studenten hun kennis en ervaringen met immersive media delen en creëren.

Het practoraat Het Nieuwe Kijken vormt een onderdeel van een groter samenwerkingsproject met het ROC van Amsterdam, MBO College Hilversum en Media Perspectives (voorheen Hilversum Media Campus), genaamd ‘XR Lab‘. Daarnaast zijn er op dit moment 14 mediabedrijven aangesloten. De samenwerking kent drie hoofdlijnen: ‘het nieuwe kijken’, ‘het nieuwe maken’ en ‘het nieuwe leren’. De focus bij het nieuwe kijken ligt op nieuwe vormen van content(beleving); bij het nieuwe maken op mediatechnologie; en bij het nieuwe leren op het ‘leven lang ontwikkelen’ binnen de beroepsgroep. Door samen te werken willen we het volledige mediaberoepsveld kunnen bedienen.

Onderzoek

Onderzoek binnen het Practoraat Het Nieuwe Kijken vindt plaats binnen de driehoek bedrijven, docenten en studenten. Het Nieuwe Kijken zorgt daarbij voor de verbinding en het initiëren van relevante experimenten die inspelen op de laatste ontwikkelingen. 

Communicatie

www | magicrealism.nl
linkedin | /ma-realism /nieuwekijken
instagram | @ma.realism & @nieuwekijken
facebook | /ma.realism/nieuwekijken 

     


Betrokkenen bij het practoraat

Practor: Rufus Baas
Projectleider: Ruben Koops
Onderzoeksdocent: Claartje Elzerman
Communicatiemedewerker: Renske van Assema 


Contact

Rufus Baas
r.baas@ma-web.nl