Practoraat

Hybride Onderwijs

Het Practoraat Hybride Onderwijs is verbonden aan het mbo-college Scalda in Terneuzen en het Centrum voor Top Techniek (CTT).

Het Practoraat Hybride Onderwijs is in schoojaar 2017-2018 van start gegaan, parallel met de start van het onderwijs in het Centrum voor Top Techniek (CTT) in Terneuzen. Vanaf 2012 is er gewerkt aan de ontwikkeling van het CTT: een state of the artpraktijktrainingslocatie, gericht op het behoud en versterken van de kennisinfrastructuur van het technisch beroepsonderwijs en de versterking van de kwaliteit ervan in de regio.

Vanwege het belang om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde beroepskrachten te kunnen beschikken krijgt het CTT mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vorm. Het doel is het technische beroepsonderwijs in de regio te behouden en om, binnen het concept van outdoor & indoor learning, huidige en toekomstige technische medewerkers duurzaam en op innovatieve wijze op te leiden. Voor de doorlopende leerlijn vmbo en mbo-onderwijs worden vakmanschaps- en technologieroutes ontwikkeld binnen dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (Zeeuws Vlaams bedrijfsleven, lokale overheden Zeeuws Vlaanderen en Scalda).

Doelen

Het Practoraat wil een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo, het vo, de bedrijfsopleidingen en het bedrijfsleven opleiden en de vernieuwing van het onderwijs. Het mbo moet zich blijven vernieuwen om studenten goed voor te bereiden op een toekomst in een veranderende beroepsomgeving en maatschappij. Dichtbij huis en dichtbij de regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en -deling zijn daarin essentiële componenten.

Het Practoraat biedt ruimte voor innovatie en excellentie en wordt ingericht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door het stimuleren van een onderzoekende houding, kennisdeling en het imago van het (v)mbo te verbeteren. In het CTT werken we met een nieuw onderwijsconcept in samenwerking met het vo, bedrijfsopleidingen en het bedrijfsleven.

Onderzoek

Onderzoek in het mbo is nodig om verstandige, onderbouwde keuzes te kunnen maken, te reflecteren, te leren van anderen en de oren en ogen open te houden. Het Practoraat zal dan ook een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht, ondersteuning bieden aan het realiseren van up-to-date beroepsonderwijs en innovatief potentieel bij docenten en teams. Het Practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk binnen het thema Hybride Onderwijs van het CTT. Het Practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.

Binnen het Practoraat voeren onderzoekers onder leiding van de practor en in overleg met projectleider en andere betrokkenen binnen het CTT onderzoek uit. Dat onderzoek is ontwerp- en ontwikkelingsgericht. De docenten, leerlingen en bedrijven zijn daarin niet ‘slechts’ onderzoeksobjecten, maar actieve deelnemers in het verder ontwikkelen van het onderwijs en kennis. Hoofdverantwoordelijke is de practor die het onderzoek leidt.


Betrokken bij het practoraat

Practor: Martijn van Schaik
Projectleider RIF CTT: Karin Crince
Docentonderzoeker: Marleen van Buuren
Docentonderzoeker: Kees Somers


Contact

Martijn van Schaik
mvanschaik@centrumtoptechniek.nl 
06-48466407