Het Practoraat Hybride Onderwijs heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Het Practoraat Hybride Onderwijs is verbonden aan het mbo-college Scalda in Terneuzen en het Centrum voor Top Techniek (CTT).

Het Practoraat Hybride Onderwijs is in schoojaar 2017-2018 van start gegaan, parallel met de start van het onderwijs in het Centrum voor Top Techniek (CTT) in Terneuzen. Vanaf 2012 is er gewerkt aan de ontwikkeling van het CTT: een state of the artpraktijktrainingslocatie, gericht op het behoud en versterken van de kennisinfrastructuur van het technisch beroepsonderwijs en de versterking van de kwaliteit ervan in de regio.

Vanwege het belang om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerde beroepskrachten te kunnen beschikken krijgt het CTT mede op initiatief en in samenwerking met het bedrijfsleven vorm. Het doel is het technische beroepsonderwijs in de regio te behouden en om, binnen het concept van outdoor & indoor learning, huidige en toekomstige technische medewerkers duurzaam en op innovatieve wijze op te leiden. Voor de doorlopende leerlijn vmbo en mbo-onderwijs worden vakmanschaps- en technologieroutes ontwikkeld binnen dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (Zeeuws Vlaams bedrijfsleven, lokale overheden Zeeuws Vlaanderen en Scalda).

Doelen

Het Practoraat wil een scharnierfunctie vervullen tussen de innovatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo, het vo, de bedrijfsopleidingen en het bedrijfsleven opleiden en de vernieuwing van het onderwijs. Het mbo moet zich blijven vernieuwen om studenten goed voor te bereiden op een toekomst in een veranderende beroepsomgeving en maatschappij. Dichtbij huis en dichtbij de regio: onderzoekend en samen lerend. Kennisontwikkeling en -deling zijn daarin essentiële componenten.

Het Practoraat biedt ruimte voor innovatie en excellentie en wordt ingericht om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door het stimuleren van een onderzoekende houding, kennisdeling en het imago van het (v)mbo te verbeteren. In het CTT werken we met een nieuw onderwijsconcept in samenwerking met het vo, bedrijfsopleidingen en het bedrijfsleven.

Onderzoek

Onderzoek in het mbo is nodig om verstandige, onderbouwde keuzes te kunnen maken, te reflecteren, te leren van anderen en de oren en ogen open te houden. Het Practoraat zal dan ook een actieve bijdrage leveren aan de innovatiekracht, ondersteuning bieden aan het realiseren van up-to-date beroepsonderwijs en innovatief potentieel bij docenten en teams. Het Practoraat is verantwoordelijk voor de kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk binnen het thema Hybride Onderwijs van het CTT. Het Practoraat inspireert en is de motor voor kennisontwikkeling en kennisdeling en ondersteunt praktijkgericht onderzoek en professionalisering van docenten.

Binnen het Practoraat voeren onderzoekers onder leiding van de practor en in overleg met projectleider en andere betrokkenen binnen het CTT onderzoek uit. Dat onderzoek is ontwerp- en ontwikkelingsgericht. De docenten, leerlingen en bedrijven zijn daarin niet ‘slechts’ onderzoeksobjecten, maar actieve deelnemers in het verder ontwikkelen van het onderwijs en kennis. Hoofdverantwoordelijke is de practor die het onderzoek leidt.

Update februari 2021

Het practoraat Hybride Onderwijs van het Centrum Top Techniek in Terneuzen is ruim drie jaar onderweg en dus is het tijd voor het delen van de inzichten die de activiteiten van het practoraat hebben opgeleverd. In de loop van het voorjaar 2021 zal daarom een publicatie gepreseenteerd gaan worden. De precieze datum zal nog volgen.

Deze publicatie begint en eindigt bij de ervaringen van de onderzoekers en betrokkenen en verbindt daar theorie aan. Het is een narratief van het rommelige proces dat onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen ook is. Met een voorwoord van Marc van der Meer en een reflectie van Jeroen Onstenk is het gericht op praktische onderzoekers en onderzoekende practici. Zoals zo vaak bij onderzoek het geval is, is er geen eenduidige conclusie of aanbeveling te geven. Daarom schetsen we vooral de verschillende perspectieven en kansen voor hybride werken in onderwijs en onderzoek.