Practoraat

Innovatie voor duurzaam & gezond voedsel

Dit Practoraat is verbonden aan Yuverta MBO Den Bosch/Helmond

Initiatiefnemers voor dit Practoraat zijn het CvB van Yuverta en Clusius College. Bij beide instellingen zijn de voedingsopleidingen kernopleidingen. De Agrifood is een belangrijke sector in beide regio’s. Met de oprichting van dit gezamenlijk Practoraat willen beide instellingen de vraagstukken die spelen in de regio’s oppakken en verder onderzoeken.

De voedselketen staat voor enorme uitdagingen. Willen we in de toekomst voldoende, duurzaam en gezond voedsel in een gezonde leefomgeving garanderen, dan vergt dat grote aanpassingen in ons voedselsysteem. Er is een andere manier nodig van produceren en consumeren; een omslag naar een duurzaam voedselsysteem. Binnen bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid, provincie en gemeenten zijn er veel ontwikkelingen gaande op dit gebied. Het is dus belangrijk dat het onderwijs studenten opleidt die kennis hebben van deze ontwikkelingen, zich bewust zijn van de noodzaak om te verduurzamen en weten welke mogelijkheden hiervoor bestaan. Om het onderwijs goed aan te laten sluiten bij de snelle ontwikkelingen moet er een goede verbinding zijn met de beroepspraktijk; daar waar daadwerkelijk gewerkt wordt aan innovaties.

Zowel Yuverta als ook het Clusius College hebben als ambitie deze verbinding meer te stimuleren, door praktijkgericht onderzoek samen mét de praktijk vorm te geven. In het Practoraat zullen we samen met docenten, studenten, lectoraten en het regionale bedrijfsleven gaan onderzoeken hoe we de voedselketen kunnen verduurzamen en wat nodig is om de volgende stappen te zetten.
Met het Practoraat zullen we (nieuwe) kennis over de duurzame voedselketen gaan ontwikkelen, laten landen in het onderwijs (in lessenreeksen/modules waarin praktijkgericht onderzoek centraal staat), studenten bewust maken van de vraagstukken in de duurzame voedselketen en de rol van een ieder hierin, en docenten een rol geven in deze kennisontwikkeling. Daardoor wordt een onderzoekende houding gestimuleerd en zal betere aansluiting op het onderwijs geborgd zijn.

Doelen

Het onderwerp van het Practoraat verhoudt zich tot de voedselketen in brede zin. De focus ligt op de volgende thema’s: voedseltransities in de voedingsindustrie, de regionale korte keten en het bereiken van mensen met gezonde en duurzame voeding. Daarnaast wil het Practoraat onderzoeken hoe de beroepen in de voedselketen zich ontwikkelen: is er behoefte aan nieuwe functies en/of profielen? Waar moeten de studenten nog beter in geschoold worden? De uitkomsten kunnen gebruikt worden om keuzes te maken voor de opleidingsprofielen -als dat deel van de oplossing blijkt- en kunnen resulteren in zowel aangepaste functies als aangepaste mbo-opleidingen.

Naast de Practor zijn docent-onderzoekers, studenten, lectoren en regionale bedrijven/instellingen actief in het Practoraat. Het Practoraat is een plaats waar kennis wordt opgehaald, nieuwe kennis wordt ontwikkeld en gezocht wordt naar onderwijsvernieuwing, waardoor de innovaties een plek krijgen in het onderwijs. Professionalisering van docenten speelt een centrale rol in het Practoraat. Dat moet leiden tot het stimuleren van een onderzoekende houding, waarbij nieuwe kennis en vaardigheden ter verrijking van het onderwijs worden ontwikkeld, zodat sneller kan worden ingespeeld op veranderingen.

Onderzoek

Het onderzoek in het Practoraat is toegepast en praktijkgericht en gebeurt door docent-onderzoekers en studenten, onder leiding van de Practor. Er wordt onderzoek gedaan naar de innovaties in de voedselketen door zelf kennis te nemen en ervaring op te doen met de ontwikkelingen in de sector. Vraagstukken die spelen op het gebied van de verduurzaming van de voedselketen zullen samen met de beroepspraktijk vertaald  worden naar onderzoeksopdrachten, waar docent onderzoekers samen met studenten (en lectoraten) aan kunnen gaan werken. De Practor stelt de onderzoeksagenda op. Het is de bedoeling om onderzoeksopdrachten in te bedden in nieuw te ontwikkelen lessenreeksen/keuzemodules op het gebied van de duurzame voedselketen.

Communicatie

www | groenkennisnet.nl/item/practoraat-innovaties-in-de-duurzame-voedselketen
www | fica.nl
www | greenportnhn.nl
www | yuverta.nl
www | clusius.nl


Contactgegevens

Practor: Lars Vierbergen
T 06 – 250 608 26
E l.vierbergen@yuverta.nl

Meer weten? Schroom niet en neem contact op