Practoraat

Krachtige Leeromgevingen

Dit Practoraat is verbonden aan het Da Vinci College Dordrecht

Het Da Vinci College heeft zelf ambities geformuleerd voor het opzetten van Practoraten. De sector Gezondheidszorg en Welzijn heeft daarop een voorstel geschreven. Op grond daarvan wordt het Practoraat Krachtige Leeromgevingen opgezet, dat per 1 september 2022 van start zal gaan.

De beroepspraktijk als leeromgeving kent veel meer variatie dan de leerpraktijken binnen school. Waar de praktijk soms een meer traditionele manier van werken kent, zijn er andere praktijken die nieuwe methoden omarmen. Dit leidt soms tot een spanningsveld tussen school en praktijk. Een voorbeeld: een student van de opleiding Vig/MZ leert op school dat ze moet aansluiten bij de behoeften van de cliënt en dus ADL-handelingen niet op te dringen (zoals het uit bed komen). Tijdens haar stage krijgt ze te horen: ‘als de cliënt niet uit bed wil, moet je de deken wegtrekken’. Daar zit een flinke discrepantie tussen, want de studenten leren op de opleiding dat ze, door de deken weg te trekken, de cliënt aantasten in zijn eigenheid. Andersom doet zich ook de situatie voor dat een student in een instelling komt en daar leert dat ze de zelfredzaamheid van de bewoners moet bevorderen, terwijl de schoolopdrachten uitgaan van het overnemen van zorgtaken. En soms ook lopen de verwachtingen van de school en de praktijk uiteen: Een student van de opleiding Onderwijsassistent krijgt opdrachten mee voor op de stageschool, waarvan de school zegt: ‘Dat lijkt wel Pabo-niveau, dat verwachten wij niet van een onderwijsassistent.”

Ambitie en visie van het Practoraat

Binnen de sector Gezondheidszorg en Welzijn willen we een krachtige leeromgeving creëren, waarin authentieke beroepssituaties worden gecombineerd met de nieuwste ontwikkelingen in het werkveld. Zo kunnen studenten zich ontwikkelen tot de medewerker van de toekomst, die kunnen participeren in een dynamische arbeidsmarkt. In deze leeromgeving moet een wisselwerking met het werkveld gerealiseerd worden, zodat zowel studenten, docenten als medewerkers uit de praktijk opgeleid kunnen worden.

Onderzoek

Op basis van onze visie en de werkveldanalyse hebben we de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘Hoe kunnen wij als sector, in co-creatie met het werkveld en studenten, een krachtige leeromgeving realiseren, waarin authentieke beroepssituaties worden gecombineerd met de nieuwste ontwikkelingen, inclusief sociale innovaties en zorg-technologische toepassingen? We hebben de volgende deelvragen geformuleerd:

  • Wat is een krachtige leeromgeving en wat heeft deze nodig?
  • Hoe begeleiden we de studenten in deze krachtige leeromgeving?
  • Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van sociale innovatie en zorgtechnologie in het werkveld?
  • Welke vaardigheden heeft de medewerker van de toekomst nodig om goed te kunnen functioneren als werknemer?
  • Hoe brengen we school en praktijk dichter bij elkaar?Bijvoorbeeld: Hoe zorgen we voor een gezamenlijk beeld van de kennis en vaardigheden van de medewerker?
  • Wat is er nodig om co-creatie met het werkveld en studenten te realiseren?
  • Hoe faciliteren we het leren leren en leven lang ontwikkelen van studenten en hun begeleiders?

Het Practoraat bestaat uit een Practor en docentonderzoekers en nog te werven praktijkonderzoekers uit het werkveld. Samen zullen we de onderzoeksvragen gaan verkennen en al doende oplossingen ontwerpen en uitproberen. Het Practoraat hanteert de werkwijze van een Learning Design studio, waarin we ontwerpend en onderzoekend in korte cycli het onderwijs helpen ontwikkelen.

Het onderzoek is een integraal onderdeel van het ontwerpen en andersom. Het uitvoeren van onderzoek is op die manier functioneel en dienend aan de praktijk van het ontwikkelen van het onderwijs en het Practoraat zelf.

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor:                                               Martijn van Schaik
Docentonderzoekers:                       Hanneke Krabbe, Henny van Tillo, Jolanda van de Lagemaat

 


Contactgegevens

Martijn van Schaik
Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordrecht
martijn@mvanmartijn.eu
06-48 46 64 07