Practoraat

Leerwerkplaatsen

Dit Practoraat is verbonden aan ROC Albeda in Rotterdam. Albeda heeft het initiatief genomen voor een Practoraat, specifiek over het onderwerp leerwerkplaatsen. Samen met de directeur van de stafdienst Onderwijs & Kwaliteit heeft het College van Bestuur het Practoraat mogelijk gemaakt. Door de gemeente Rotterdam is in 2018 en 2019 subsidie beschikbaar gesteld in het kader van ‘Leren Loont’. Het Practoraat is op 16 januari 2019 officieel van start gegaan met een Practorale Rede.

Doelen

Duurzame relaties tussen het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven zijn van belang om kwalitatief goed en innovatief onderwijs te realiseren met een optimale uitstroom naar werk, en/of doorstroom naar een hoger onderwijsniveau. Bij Albeda wordt krachtig ingezet op leerwerkplaatsen als nieuwe vorm van onderwijs waar praktijk en school nauw met elkaar zijn verweven. De studenten voeren in LWP-en alle voor de beroepsuitoefening typerende werkprocessen uit met als doel het beroep te leren. Het unieke van een LWP is dat studenten hierbij door zowel docenten van de school als door praktijkbegeleiders in een bedrijf (organisatie /instelling/onderneming) worden begeleid. De school en het werk zijn in de LWP tegelijkertijd fysiek aanwezig. Wanneer docenten en praktijkbegeleiders als partners de leeromgeving vormgeven, ontstaat integratie tussen het werk en het leren, zowel bij studenten als bij medewerkers.

Onderzoek

Het Practoraat Leerwerkplaatsen wil onderzoek doen voor en met de praktijk en in dit geval de onderwijspraktijk in leerwerkplaatsen. Het is van belang om de kwaliteit van het leren in de leerwerkplaatsen niet aan het toeval over te laten en een professioneel fundament te leggen onder deze onderwijsvernieuwing door middel van praktijkgericht onderzoek.

Het Practoraat (Practor en docentonderzoekers) werkt samen met projectmanagers die het ontwikkelen van de leerwerkplaatsen van Albeda ondersteunen, voor:

  • Optimalisering van de leerwerkplaatsen, zodat studenten goed worden voorbereid op een beroep of kunnen doorstromen naar mbo of hbo, met voldoende bagage om deel tenemen aan de samenleving
  • Professionalisering van docenten en praktijkbegeleiders en beantwoording van onderwijskundige vragen in de leerwerkplaatsen;
  • Samenwerking met bedrijven binnen de regio Rotterdam voor een gedeelde visie op het toekomstgericht opleiden in leerwerkplaatsen;
  • Kennisverspreiding die is opgedaan bij het onderzoek in de leerwerkplaatsen.

Het Practoraat wil met praktijkgericht onderzoek een bijdrage leveren aan het theoretisch begrip van de leerwerkplaats. Daarnaast wil het ook praktisch inzicht opdoen hoe een leerwerkplaats een passende leeromgeving kan zijn voor de diversiteit aan studenten binnen het middelbaar onderwijs. Het gaat daarbij vooral om het duurzaam verbeteren van de leer-en begeleidingsprocessen in de leerwerkplaatsen, inclusief onderzoek of de onderzochte oplossing of interventie ook daadwerkelijk de beoogde uitkomst heeft.

Het Practoraat richt zich op een aantal onderzoeksthema’s, die allemaal vallen onder de hoofdvraag: Hoe kan de pedagogisch-didactische begeleiding van studenten door opleiders in leerwerkplaatsen leiden tot effectief leren en welke condities in deze leeromgeving dragen bij aan effectief leren? Het eerste thema omvat ‘Samen leren in leerwerkplaatsen’. Hierin staan de student en diens leerproces centraal. Het tweede thema is ‘Samen coachen bij leren in leerwerkplaatsen’ en gaat over  het begeleiden van docenten en praktijkbegeleiders. In het derde thema gaat het om ‘Samen ontwerpen van leerwerkplaatsen’.

Publicaties

Nieuwe rol voor opleiders in leerwerkplaatsen – verslag van een casestudie

Communicatie

Het Practoraat publiceert resultaten op de interne Albeda website, extern via www.practoraten.nl, social media en vaktijdschriften. Er is een aantal documenten van het Practoraat beschikbaar:


Betrokken bij het practoraat

Practor: Ada ter Maten-Speksnijder
Docentonderzoekers: Hanan Aïtlhaj, Cluster Hospitality; Wilbert van der Heul, Zorgcollege; Diana Hospers-Feldman College, Economie en Ondernemen.


Contact

Ada ter Maten-Speksnijder
a.termaten@albeda.nl
06-25309287              

Meer weten? Schroom niet en neem contact op