Practoraat

Leren in Hybride Leeromgevingen

Dit Practoraat is verbonden aan Scalda (Zeeland)

Het onderwijskundig Practoraat Leren in Hybride leeromgevingen is in 2020 van start gegaan. Het is een vierjarig project, dat fungeert als platform voor (praktijkgericht) onderzoek, expertise-ontwikkeling en als een netwerk voor hybride leeromgevingen, waarbij de Practor samen met de docentonderzoekers uit verschillende soorten opleidingen een verbinding maakt tussen onderzoek, school en de beroepspraktijk.

Scalda wil waarde(n)vol en toekomstbestendig onderwijs bieden binnen de Zeeuwse regio: onderwijs  dat werkelijk betekenis heeft voor haar studenten. Ze wil bouwen aan kwaliteit en innovatie van het onderwijs en de onderwijsondersteuning, om nieuwe vormen van hybride leeromgevingen (HLO) te ontwerpen en bestaande hybride leeromgevingen verder pedagogisch en didactisch te versterken. Studenten en medewerkers worden ondersteund en geïnspireerd om het beste uit zichzelf te halen. Het Practoraat zorgt voor het optimaliseren van de aansluiting tussen theorie en praktijk en ondersteunt bij het leven lang ontwikkelen (LLO) van zowel studenten als docenten.

Doelen

Het doel van het Practoraat is, om gekoppeld aan het thema Hybride Leeromgevingen, onderzoek te verbinden aan onderwijsinnovaties in de opleidingsteams. Scalda wil, passend bij haar visie en de benodigde veranderingen en ontwikkelingen, de kwaliteit van het onderwijs (verder) verbeteren. Het Practoraat ondersteunt met het doen van praktijkgericht onderzoek naar wat werkt en wat beter kan in de onderwijspraktijk. Het betrekt daarbij actoren uit het onderwijs en de beroepspraktijk. De resultaten worden gebruikt voor kennisontwikkeling en kennisdeling: om te inspireren, te professionaliseren, te innoveren, te verbeteren en zowel intern als extern (meer) samen te werken.

Daarnaast beoogt het Practoraat om de positie van onderzoek binnen Scalda (en het mbo) te versterken, praktijkgerichte onderzoeken van docenten in opleiding (PDG, bachelor, master) beter te benutten, de onderzoekscultuur binnen Scalda te stimuleren en de professionele ontwikkeling van de docentonderzoekers te verstevigen.

Onderzoek

De leidende onderzoeksvraag luidt: ‘Hoe kunnen samenhangende (integratieve) leerwerkomgevingen en bijbehorende begeleiding vormgegeven worden, zodat samen leren en ontwikkelen van alle betrokkenen leidt tot wendbare vakmensen en continue lerende burgers?’

Het Practoraat heeft de ambitie om op eigentijdse en toegankelijke wijze kennis over hybride leeromgevingen, – het leren op de grens van school en praktijk-,  te delen en te benutten, zodat het bijdraagt aan onderwijs, begeleiding, professionalisering en beleidsontwikkeling.

Er zijn drie aandachtsgebieden geformuleerd voor het Practoraat:

  • De ultieme, ideaaltypische hybride leeromgeving (leren in de praktijk)
  • Professionaliseringscultuur en -plan (rol docenten, teams, teamleiders)
  • Doorstroom vo-mbo-hbo (LOB, LLO)

Communicatie

www | Scalda – Practoraat Leren in hybride leeromgevingen
www | Practoraten van Scalda (algemeen)
LinkedIn | linkedin.com/school/scalda/


Betrokken bij het Practoraat

Practor: Petra Poelmans
Docentonderzoekers: Martijn Broers, Ineke Dekker, Roel van Rooijen, Annette Soeting


Contact

Petra Poelmans
ppoelmans@scalda.nl
06 – 484 03 591