Het practoraat Onderwijs Online heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Het Practoraat Onderwijs Online is verbonden aan het Hoornbeeck College. Het Practoraat richt zich op de goede didactische inzet van digitale middelen in de les, houdt de ontwikkelingen binnen het thema ‘Onderwijs en ICT’ bij en experimenteert met de nieuwste technieken. De belangrijkste onderzoeksvraag is hoe de mediawijsheid van de docenten en studenten binnen het middelbaar beroepsonderwijs kan worden bevorderd, waarbij het doel is het onderwijs te verbeteren.

Een interne bezinning op het gebruik van ICT in de onderwijspraktijk vormde de opmaat naar de vorming van een Practoraat. De bezinningsdag 2016, het boekje ‘Onderwijs online’ en de notitie ‘Onderwijs en ICT: hoe nu verder?’ geven de richting aan voor de verdere uitwerking. De onderwijsvraag is leidend voor het gebruik van digitaal leermateriaal. De praktische uitwerking in de lessen en de meningsvorming over dit onderwerp in de teams blijven achter. Concreet bestaat er behoefte aan verdieping op de volgende thema’s:

 • Digitale didaktiek van docenten: hoe raken docenten toegerust en zeker over de inzet van ICT? De verschillen tussen collega’s zijn groot, van collega’s die zich er niet aan wagen tot collega’s die graag experimenteren met sociale media in de klas.
 • Up-to date onderwijs dat in de pas loopt met en anticipeert op de nieuwe ontwikkelingen ( experimenteren met de nieuwste technieken). De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel. Het eerste smartboard deed zo’n vijf jaar geleden zijn intrede in het klaslokaal en is niet meer weg te denken. Maar hoe ziet het onderwijs er over tien jaar uit?
 • Gevolgen van digitale ontwikkelingen en robotisering bij bedrijven en werkveld voor de opleiding. Hebben onze docenten hier voldoende zicht op en wordt dit vertaald naar de opleiding? Welke verwachten hebben (stage)bedrijven en instellingen op het gebied van 21eeeuwse vaardigheden van onze studenten?

Doelen

Het Practoraat ‘Onderwijs Online’ heeft als doel om gedurende de looptijd van drie jaren het volgende te bereiken:

 • Het begrip van mediawijsheid voor de (mbo)docent concretiseren.
 • Het samenstellen van competentieprofielen om de ICT-vaardigheid van docenten te kunnen meten.
 • Het ontwikkelen van trainingen om de digitale competenties van docenten te verhogen.
 • Het opstellen van een digitaal-didactische-toolkit met instructies, tips en tops voor een betere les.
 • Het bevorderen van mediawijsheid van studenten.
 • Het structureel implementeren van aandacht voor het onderwerp: ‘docenten die actief zijn op sociale media’.
 • Het in kaart brengen van 21eeeuwse vaardigheden die het beroepenveld verlangt.
 • Het verankeren van mediawijsheid en 21eeeuwse vaardigheden in het curriculum.
 • Het actief kennisdelen rondom mediawijsheid.
 • Het experimenteren met de nieuwste hardware en software om het onderwijs te verbeteren.

Onderzoek

Het Practoraat doet niet alleen onderzoek, maar maakt ook concrete producten die gebaseerd zijn op het uitgevoerde onderzoek. Het doel is daarbij om de organisatie in beweging te krijgen, om op deze wijze het onderwijs te verbeteren. Gerelateerd aan de onderzoeksvragen gaat het dan om de volgende zaken (niet limitatief).

1. Mediawijsheid van docenten

 • Digitale didactiek betreft de kennis en kunde om ICT toe te passen met een meerwaarde voor het leerproces van leerlingen. Het gaat over het kunnen beantwoorden van onder meer de volgende vragen:
 • Het leren met behulp van digitale middelen; wat is de meerwaarde en hoe ziet de
 • leeromgeving eruit?
 • Het lesgeven met behulp van digitale leermiddelen; wat is het leerrendement? Hoe formuleer je doelstellingen en welke soorten werkvormen zijn er?
 • Met welk doel zet ik digitale middelen effectief in?
 • Op welke manier kan ik digitale middelen evalueren en uitkiezen?
 • Verandert mijn rol als docent en zo ja, hoe?
 • Hoe implementeer ik digitale didactiek structureel in mijn onderwijs?
 • Bewustwording van de kansen en risico’s van docenten die op netwerksites actief zijn.
 • Het bewust en kritisch omgaan met informatie

2. Onderwijs van morgen

 • Het in kaart brengen van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs. Deze kennis zal gedeeld worden via blogs, vlogs en artikelen.
 • Het in kaart brengen en delen van ontwikkelingen binnen de werkvelden, om daarmee het onderwijs actueel te houden en deze ontwikkelingen actief te delen.
 • Het experimenteren met nieuwe soft- en hardware binnen het klaslokaal van de toekomst.
 • Organiseren van activiteiten om de mediawijsheid van mbo-studenten te laten groeien.
 • Ontwikkelen van een doorlopende leerlijn mediawijsheid voor het mbo.
 • Het vertalen van de 21eeeuwse vaardigheden (die de beroepspraktijk verlangt) naar curricula binnen het mbo-onderwijs.”

Communicatie

Publicatie | het onderwijs van morgen, onderwijs online

Onderzoek | Mediawijsheid gemeten