Practoraat

Persoonlijk Leren: de ontwerpprincipes

Dit Practoraat is verbonden aan MBO Utrecht.

Op initiatief van voorzitter College van Bestuur Joany Krijt is medio 2021 een werkgroep opgestart, met als taak te onderzoeken of een Practoraat de organisatie verder op weg zou helpen om het concept Persoonlijk Leren een stevige basis in het onderwijs te geven. De werkgroep, bestaande uit Eliane Boorsma, Eline Kouwets, Astrid Schat en Anne Marie van Rooijen, bracht in januari 2022 het advies uit om daadwerkelijk een Practoraat te gaan inrichten. Vervolgens is een (interne) procedure gestart, die afgelopen mei resulteerde in de keuze voor Anne Marie van Rooijen als Practor. Met ingang van augustus 2022 is het Practoraat ‘Persoonlijk Leren: de ontwerpprincipes’ van start gegaan.

Wat ging hieraan vooraf? In 2018 heeft een onderzoeksgroep, op basis van kwalitatieve interviews met diverse medewerkers van MBO Utrecht, het Kernverhaal van MBO Utrecht geschreven. Uit dit Kernverhaal kwam naar voren, dat onze medewerkers trots zijn op de ruimte die ze ervaren om het onderwijs persoonlijk te maken en te laten aansluiten bij de diversiteit aan studenten, maar ook om zelf als docent het verschil te kunnen maken. De conclusie van toen luidde: ‘We zijn sterk in Persoonlijk Leren! En dat is maar goed ook, want de wereld is aan het veranderen. Deze veranderende samenleving vraagt om ander onderwijs. De professional van nu én morgen is inhoudelijk deskundig op het eigen vakgebied en zich tegelijkertijd bewust van de vergankelijkheid van kennis en om die reden ook deskundig in het actueel houden van de kennis en vaardigheden die horen bij het eigen vakgebied. Dat vraagt om professionals die zelfsturend zijn, communicatief sterk, die zoeken naar verbinding en aansluiting met relevante partijen en daarbij reflexief zijn ten aanzien van het eigen handelen en de omgeving.
Maar wat is dan precies Persoonlijk Leren en hoe kun je ervoor zorgen dat dit een gegarandeerde plek heeft binnen het onderwijsprogramma? Via diverse instrumenten (SPOC, studiedagen, thema-cafés, etc.) zijn we als organisatie hierover met elkaar in gesprek gegaan. Om tot de slotsom te komen dat deze vraag nader onderzoek vergt en dat er vooral ook binnen de organisatie kennisdeling georganiseerd moet worden over dit vraagstuk.

Doelen

Het Practoraat heeft een meerledige doelstelling: Het wil een gedeelde taal ontwikkelen rondom Persoonlijk Leren. Het beoogt inzichtelijk te maken waar Persoonlijk Leren succesvol plaatsvindt, maar ook waar men hobbels tegenkomt. Op die manier wil het Practoraat komen tot een formulering van principes die aan de basis liggen van Persoonlijk Leren; zodat deze principes als leidraad kunnen gaan fungeren bij het ontwikkelen van elk onderwijscurriculum. Daarnaast is een minstens zo belangrijke doelstelling dat MBO Utrecht zich met dit onderzoek verder wil ontwikkelen als Professionele Leergemeenschap.

Het Practoraat is gericht op de kwaliteitsgebieden Professionaliseren en Realiseren. Aansluitend bij de Pedagogische Visie gaat het om een concretisering van deze visie, door een verrijking van het didactisch repertoire van alle medewerkers binnen de organisatie die in contact staan met studenten. Het uitvoeren van onderzoek geeft het Practoraat een tweeledig doel: de ontwerpprincipes van Persoonlijk Leren identificeren én het stimuleren/initiëren van de professionele leergemeenschap binnen MBO Utrecht.

Onderzoek

Het Practoraat omvat een onderzoek naar succesvol onderwijs, aansluitend bij het concept Persoonlijk Leren (PL) binnen de eigen organisatie. Het onderzoek wordt ingericht op basis van literatuur en resultaten van relevant onderzoek. Belangrijke partners daarin zijn docentonderzoekers en externe partijen die kunnen bijdragen aan het onderzoek. Er is een samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek en met de Hogeschool Utrecht.

Het onderzoek in het Practoraat is bij aanvang gepositioneerd bij de Practor. De vervolgstap is het opzetten van een begeleidingsgroep, een onderzoeksgroep en een klankbordgroep. Een belangrijke interne partner is de Expertgroep studentbegeleiding. Schooljaar 2022-2023 staat in het teken van het bepalen van de onderzoeksagenda van het Practoraat.

Communicatie

Website | mboutrecht.nl | Practoraat Persoonlijk Leren
LinkedIn | /anne-marie-van-rooijen  |  /mbo-utrecht
YouTube | Practoraat Persoonlijk Leren


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Anne Marie van Rooijen
Monitoring van het Practoraat: Joany Krijt (voorzitter CvB), Bram Smit (clusterdirecteur en portefeuillehouder PL), Jos van de Sandt (hoofd afdeling O&K).


Contactgegevens

MBO Utrecht
Anne Marie van Rooijen
Australiëlaan 25
3526 AB Utrecht
a.van.rooijen@mboutrecht.nl
06-11526894

 

Practoraat Persoonlijk Leren