Practoraat

Energietransitie & Smart Industry

Het practoraat, het eerste binnen STC-group, is van start gegaan in september 2020. Aan de basis ervan lag de aanzet tot het project “Plant of the future” op de locatie vanuit een RIF aanvraag. Daarbij zijn verschillende projectpartners uit het bedrijfsleven en onderwijs betrokken. In dit project is het nut en de noodzaak van het practoraat omschreven. Het practoraat houdt zich bezig met ontwikkelingen in de procesindustrie met de focus op de energietransitie en smart industry. Deze ontwikkelingen voltrekken zich heel snel en hebben een grote impact op de aard van het beroep beroepen en dus ook voor het onderwijs. Met de installatie van dit practoraat adresseert de STC-group deze onderwerpen actief en geeft ze een prominente plek in het onderwijs.

Energietransitie

Rond de energietransitie speelt het volgende: het commitment van Nederland om aan de klimaatdoelstellingen tot de afgesproken CO2-reductie te komen in 2050 noopt de (proces)industrie tot de nodige aanpassingen. Dat gaat gepaard met veranderingen van de aard van het beroep van procesoperators en onderhoudspersoneel voor de procesindustrie. Diverse bewegingen zijn al merkbaar in de sector. Voorbeelden daarvan zijn de introductie van waterstoftechnologie, elektrificatie, het ontstaan van bio-ethanolfabrieken als bijmenging voor de brandstof in de transportsector, zon- en windenergie, geothermie, het verbinden van fabrieken en woonwijken met elkaar voor hergebruik van warmte en CO2 en een efficiëntere bedrijfsvoering als het gaat om de kwaliteit, circulariteit en verduurzaming van productieprocessen. Deze ontwikkelingen worden versneld en aangejaagd door digitalisering.

Smart Industry

Smart industry (digitalisering) doet steeds meer zijn intrede, waarbij de smart factory of smart installatie gekenmerkt wordt door cybersystemen die de processen van een fabriek/installatie bewaken en gedecentraliseerde beslissingen kunnen nemen. Een smart factory kenmerkt zich onder andere door de volgende zaken:

  1. Interoperabiliteit: equipment die met elkaar communiceert (Internet of Things);
  2. Informatietransparantie vanuit de processen die gemeten data ontsluit naar diverse devices, zoals bijvoorbeeld smartphones en tablets (procesvisualisatie);
  3. Assistentie en autonomie: analyse en het overnemen van moeilijke taken en besluitvorming door bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie;
  4. Het inzetten van zogenaamde digital twins voor trainingsdoeleinden en procesoptimalisatie.

Doelen

Het practoraat is in het leven geroepen om deze razendsnelle ontwikkelingen op de voet te volgen en als mbo-instelling hierop in te kunnen spelen zodat de studenten optimaal voorbereid zijn op genoemde ontwikkelingen. Het practoraat heeft een rol in de kennisontsluiting en deling in samenwerking met het bedrijfsleven en mbo/hbo-instellingen. Natuurlijk moeten ook de docenten op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen in de sector om hun kennis en vaardigheden optimaal te delen. Dit wordt uitgevoerd via o.a. webinars en docentenstages.

Verder zal het practoraat een bijdrage leveren aan de vraag welke skills studenten moeten hebben in het teken van genoemde ontwikkelingen en onderzoek doen naar potentiële didactische modellen die de kennistransfer kunnen vergroten. Nieuwe kennis en vaardigheden vereisen mogelijk ook nieuwe didactische werkvormen.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Campus Groene Chemie uitgevoerd. Deze valt onder verantwoording van de afdeling Innovatie & Onderwijs van de STC Group.

Het practoraat valt onder het Proces- en Maintenance college van de STC-group en werkt nauw samen met de afdeling Innovatie & Onderwijs en sluit aan bij het strategisch plan van de STC-group.


Communicatie

Informatie over de activiteiten in het practoraat is te vinden via het interne nieuws van de STC-group.

LinkedIn | /yme-dikkerboom

Overige
De aankondiging van het practoraat
Webinar over Smart Industry
Green Technology Campus: broedplaats energietransitie

Publicatie | Skills voor de toekomst


Betrokkenen bij het Practoraat:

Practor:                  Yme Dikkerboom


Contactgegevens:

Yme Dikkerboom
Kerkhoekstraat 1 Brielle
y.dikkerboom@stc-r.nl
0181-412799