Practoraat

Smart Technology Skills – afgerond

Het Practoraat Smart Technology Skills is verbonden aan het ROC Nova College

Het Practoraat is ondersteunend voor de PPS (RIF) Smart Makers Education. In mei 2017 is hiervoor de subsidie toegekend. Het Practoraat ging al in september 2016 van start om de onderwijskundige en onderzoeksmatige kant van de Smart Makers Education invulling te geven. Het Practoraat is door het CVB ingesteld.

Doelen

Aanleiding voor het Practoraat vormde de snel veranderende arbeidsmarkt als gevolg van de exponentiële technologische ontwikkelingen (4e industriële revolutie). Het doel van het Practoraat is studenten -maar daarmee ook docenten en werknemers- zo goed mogelijk voor te bereiden op deze ontwikkelingen.

Het Practoraat richt zich primair op de techniek- en ict-opleidingen, omdat de PPS hiervoor is opgezet. Omdat de snelle ontwikkelingen alle bedrijfstakken raken, proberen we hierin op termijn ook zoveel mogelijk andere opleidingen van het ROC Nova College te betrekken.

Onderzoek

Het Practoraat houdt zich bezig met het ontwikkelen en inzetten van onderwijsvormen waarin nieuwe didactische werkvormen zijn opgenomen die passen bij de kennissamenleving. De ontwikkeling van dit onderwijs komt tot stand in samenwerking met bedrijf Doon. Het gaat om werkvormen waarin studenten productief leren in heterogene teams en oplossingen bedenken voor authentieke innovatievraagstukken voor bedrijven of instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Makathons.

Praktijkgericht onderzoek moet uitwijzen in welke mate en via welke mechanismen de studenten zich op deze wijze de 21st century skills en omgang met nieuwe technologieën eigen maken.

Sinds de start zijn de volgende activiteiten ondernomen binnen het Practoraat:

  • Literatuuronderzoek
  • Opzetten van het onderzoeksplan
  • Ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten
  • Ontwikkelen van trainingen docenten
  • Ontwikkelen van een onderwijsmodule in samenwerking met Doon
  • Uitvoeren van kwalitatief onderzoek, interviews met stakeholders en deelnemers
  • Inspiratiesessies in teams en bijeenkomsten
  • Delen van ervaringen tijdens conferenties

Het Practoraat is ingesteld door het CVB van het ROC Nova College en is een onderdeel van de PPS ‘Smart Makers Education’.


Betrokken bij het Practoraat 

Practor: Tom Hogendoorn
Voorzitter:  Talitha van den Elst – ROC Nova College (lid CvB), Ed van den Berg – ROC Nova College (lid CvB)

Stuurgroepleden bedrijven
Herman van Bolhuis – 3D Makers Zone, Berry Groenendijk – DOON, Suze van der Meulen – PWN, Tjeerd van de Polder – Stichting NASC, Hans Blankendaal – Nasc (Netherlands Academy Support Center)

Stuurgroepleden regionale overheden
Lenne Merbis – Provincie Noord-Holland, Hanneke van de Meer – Gemeente Haarlem, Femke Sandberg – Gemeente Haarlemmermeer

Stuurgroepleden onderwijsorganisaties
Wim Huiberts – Dunamare Onderwijsgroep, Rene Vermeer – SVOK, Dirk van der Bijl – Hogeschool Inholland, Ron van Grieken – ROC Nova College, Tim van der Voord – ROC Nova College

Programmamanagement PPS
Suze van der Meulen – PM Innovatie, Kathelijn Rombaut – Onderwijscoordinator, Geralt Wolterbeek – PM Onderwijs
Herman van Bolhuis – PM Bedrijfsleven, Tom Hogendoorn – PM Onderzoek / practoraat, Tim van der Voord – PM Algemeen / Projectleider


Contact

Meer weten? Kijk op naar deze presentatie of neem contact op met Tom Hogendoorn, ‎ Practor Practoraat Smart Technology Skills en docent ICT – ‎Nova College

Tom Hogendoorn
thogendoorn@novacollege.nl
06-13611662