Het practoraat Smart Technology Skills heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Het Practoraat Smart Technology Skills is verbonden aan het ROC Nova College

Het Practoraat is ondersteunend voor de PPS (RIF) Smart Makers Education. In mei 2017 is hiervoor de subsidie toegekend. Het Practoraat ging al in september 2016 van start om de onderwijskundige en onderzoeksmatige kant van de Smart Makers Education invulling te geven. Het Practoraat is door het CVB ingesteld.

Doelen

Aanleiding voor het Practoraat vormde de snel veranderende arbeidsmarkt als gevolg van de exponentiële technologische ontwikkelingen (4e industriële revolutie). Het doel van het Practoraat is studenten -maar daarmee ook docenten en werknemers- zo goed mogelijk voor te bereiden op deze ontwikkelingen.

Het Practoraat richt zich primair op de techniek- en ict-opleidingen, omdat de PPS hiervoor is opgezet. Omdat de snelle ontwikkelingen alle bedrijfstakken raken, proberen we hierin op termijn ook zoveel mogelijk andere opleidingen van het ROC Nova College te betrekken.

Onderzoek

Het Practoraat houdt zich bezig met het ontwikkelen en inzetten van onderwijsvormen waarin nieuwe didactische werkvormen zijn opgenomen die passen bij de kennissamenleving. De ontwikkeling van dit onderwijs komt tot stand in samenwerking met bedrijf Doon. Het gaat om werkvormen waarin studenten productief leren in heterogene teams en oplossingen bedenken voor authentieke innovatievraagstukken voor bedrijven of instellingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Makathons.

Praktijkgericht onderzoek moet uitwijzen in welke mate en via welke mechanismen de studenten zich op deze wijze de 21st century skills en omgang met nieuwe technologieën eigen maken.

Sinds de start zijn de volgende activiteiten ondernomen binnen het Practoraat:

  • Literatuuronderzoek
  • Opzetten van het onderzoeksplan
  • Ontwikkelen van onderzoeksinstrumenten
  • Ontwikkelen van trainingen docenten
  • Ontwikkelen van een onderwijsmodule in samenwerking met Doon
  • Uitvoeren van kwalitatief onderzoek, interviews met stakeholders en deelnemers
  • Inspiratiesessies in teams en bijeenkomsten
  • Delen van ervaringen tijdens conferenties

Het Practoraat is ingesteld door het CVB van het ROC Nova College en is een onderdeel van de PPS ‘Smart Makers Education’.