Practoraat

Versterken Leerproces Niveau 2

Dit Practoraat is verbonden aan het ROC van Twente

Onder directeuren van verschillende mbo-colleges is een behoefteonderzoek uitgevoerd om na te gaan welke thema’s een breed draagvlak hadden binnen het ROC van Twente en welke colleges bereid zouden zijn om onderzoek van een Practoraat te verbinden aan de onderwijspraktijk in hun mbo-college. In 2017 is daarop het practoraat ‘Versterken Leerproces Niveau 2’ van start gegaan, in samenwerking met het Mbo College voor Dienstverlening & Gastvrijheid en het Mbo College voor Vormgeving, Mode & Media.

Doelen

Vanwege de afstand die ROC-docenten, maar ook leidinggevenden, teammanagers en mbo-collegedirecteuren ervoeren tussen wetenschappelijk onderzoek en hun onderwijspraktijk, heeft het ROC van Twente zich met het instellen van (meerdere) practoraten tot doel gesteld om kruisbestuiving te laten plaatsvinden tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven.

Practoraat Versterken leerproces niveau 2 werkt aan de vraag:
Hoe versterken we het leerproces van studenten niveau 2 om hen beter voor te bereiden op duurzame participatie in vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij?

Dit doen we vanuit het gedachtegoed van de Positieve Psychologie
Dat wil zeggen dat we focussen op betrokkenheid, welbevinden en talentontwikkeling van de studenten , omdat deze belangrijke voorwaarden zijn voor een goed leerproces. Daartoe wordt geëxperimenteerd met verschillende didactische en/of pedagogische benaderingen en nemen studenten onder begeleiding zelf initiatief om hun onderwijs te verbeteren. Ook de betrokkenheid van de docent is belangrijk – die moet studenten immers motiveren en optimaal betrekken bij het leerproces. Hiervoor wordt geëxperimenteerd met verschillende manieren van kennisdeling, reflectie en samenwerking tussen docenten.

Onderzoek

Het onderzoek dat binnen een practoraat wordt verricht is ‘van binnenuit’ – aan de hand van een vraag uit de dagelijkse onderwijspraktijk –  opgesteld en moet de onderwijspraktijk van het ROC van Twente verbeteren. Practoraat Versterken leerproces niveau 2 experimenteert samen met studenten, docenten, management en onderwijsondersteunende diensten met verschillende positief educatieve interventies. Uitgangspunt is dat wanneer studenten en docenten betrokken zijn en zich prettig voelen op school, de leeropbrengsten verhoogd worden en schooluitval vermindert. Docentonderzoekers voeren samen met de practor en hun eigen opleidingsteams onderzoek uit naar het implementatieproces en de eerste ervaringen van studenten en docenten met de ingezette interventies. Onderwijsverbeteringen willen we vervolgens overdragen naar andere onderwijscontexten en de praktijk.


Betrokken bij het practoraat

 • Practor: Inge Zweers
 • Docent-onderzoekers:
  – Anneloes ten Hagen
  – Anouk Braakhuis
  – Manon Toonen – Van Hernen
  – Marike van Weert
  – Sep van den Berg

Contact

Inge Zweers
izweers@rocvantwente.nl
088 – 178 4636