Practoraat

Visserij, Innovatie en Ondernemerschap

Dit Practoraat is verbonden aan ROC Friese Poort

Het initiatief voor dit Practoraat komt voort uit de Regiodeal Noordelijk Flevoland (vierjarig) en is gegund in 2019. ROC Friese Poort heeft een belangrijke rol in één van de drie pijlers, namelijk die van Talentontwikkeling. Het Practoraat is gestart per 2021 en zal drie jaar lopen onder het programma van de Regiodeal (www.regiodealnf.nl).

Het maritiem cluster in Noordelijk Flevoland met haar visserij, mondiale visindustrie en maritieme technische bedrijven vormt de motor voor de brede welvaart in deze regio. Lokale en regionale bedrijven en overheden zien grote groeikansen voor het maritiem cluster in dit gebied. Dat komt mede door de geplande bouw van een nieuw bedrijventerrein en de maritieme buitendijkse servicehaven nabij Urk. Echter, er is nu al sprake van een personeelstekort. Om de groeiambitie van brede welvaart te realiseren is voldoende gekwalificeerd personeel nodig, zowel voor doen (vakprofessionals), als denken (theoretisch opgeleiden). Onderwijs en talentontwikkeling vanuit een leven lang ontwikkelen zijn essentieel voor het realiseren van die ambitie. ROC Friese Poort hecht naast kennis en kunde ook veel waarde aan het opleiden en ontwikkelen tot maatschappelijke bewuste burgers vanuit brede vorming. Vanuit die gedacht is in 2020 de Maritieme Campus gestart met een breed scala aan maritieme opleidingen en trainingen. Het Practoraat valt onder de Maritieme Campus.

Doelen

Het Practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap richt zich op de volgende drie gebieden:

  1. Het stimuleren van talentontwikkeling door nieuwe samenwerkingsverbindingen te leggen met kennisinstellingen
    Denk aan het maritiem onderwijs op het hbo en wetenschappelijk toegepast onderzoek op wo-niveau. Gekeken wordt naar nieuwe modulaire en hybride onderwijsvormen, zoals een Associate Degree op hbo-niveau. Momenteel wordt een commerciële visserijberoepsopleiding in Nederland alleen op mbo-niveau aangeboden. Verder wordt gekeken naar het integreren van 21e eeuwse vaardigheden en een leven lang ontwikkelen binnen het maritiem onderwijs. In dat verband is de samenwerking met onderzoeksinstellingen zoals Wageningen Research belangrijk, zodat de studenten betrokken zijn bij onderzoek en zelf ook een onderzoekende grondhouding en innovatief vermogen leren toe te passen. Concreet wordt in het najaar van 2021 een Masterclass Ondernemerschap in de blauwe economie opgezet door Wageningen Research en ROC Friese Poort met kennissessies voor familiebedrijven in de maritieme sector (in dit gebied vooral visserij, aquacultuur en visverwerking/handel).
  2. De Maritieme Campus gaat dienen als proeftuin voor landelijke maritiem (visserij)beleid
    Ideeën voor visserij en maritiem beleid worden getoetst door overheden bij de Maritieme Campus. Andersom kunnen bottom-up innovaties of belemmeringen vanuit de praktijk, ervaren door studenten, docenten of beroepsprofessionals teruggekoppeld worden aan beleidsmakers. Concreet zullen er praktijkonderzoeken opgepakt worden met studenten in opdracht van de branche of onderwijs. In 2022 wordt een maritiem trainingscentrum gebouwd, waar proeven uitgevoerd kunnen worden in een waterbassin.
  3. De Maritieme Campus te Urk zal samen met partners doorontwikkeld worden tot bovenregionale en (inter)nationale hotspot voor maritieme kennis (onderwijs en onderzoek), kunde en ondernemerschap (nieuwe innovaties). Daarvoor worden projectideeën en uitwisselingen tussen het ROC Friese Poort vanuit de Maritieme Campus en maritieme bedrijven en overheden geïnitieerd. Denk aan symposia, kennissessies, opdrachten (challenges) vanuit bedrijfsleven of de overheid voor studenten.

Het Practoraatteam bestaat uit enkele personen (zie verder onder kopje ‘Betrokkenen’) aanspreekpunt zijn aangevuld met docentcollega’s op de ROC Friese Poort vestigingen Urk en Emmeloord en onderzoekers van Wageningen Research. De Practor en projectleider hebben een belangrijke initiërende en uitvoerende rol bij het verrichten van onderzoeksactiviteit en uitbreiden van het netwerk voor de Maritieme Campus.

Onderzoeksactiviteiten zijn vooral bij de Practor belegd. Hij is initiërend volgens een intern geschreven Plan van Aanpak. In overleg met het Practoraatteam kan hij ook andere collega’s van Wageningen Research, ROC Friese Poort collega’s of hbo-instellingen situationeel betrekken bij onderzoeksactiviteiten of voor kennisdeling vanuit specifiek gevraagde expertise.


Communicatie

Informatie over de activiteiten in het Practoraat is te vinden via de volgende sites:

www: Alle informatie over practoraat Visserij, innovatie en ondernemersschap

rocfriesepoort.nl | wijzijnkatapult.nl

Berichten in de media: Noordoostpolder | visserijnieuws | Artikel ‘Onderzoek in de waaier‘  (o.a. interview met Geert Hoekstra).


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Geert Hoekstra (werkt standaard op donderdag en vrijdag)
Projectleider: Pieter Kapitein
Docent collega’s ROC Friese Poort
Onderzoekers Wageningen Research


Contactgegevens

Geert Hoekstra
ROC Friese Poort
Lange Riet 2
8321 XA Urk
ffghoekstra@rocfriesepoort.nl
06 – 18 20 35 17