Practoraat

Vitaliteit

Het Practoraat Vitaliteit is verbonden aan Alfa-college, een regionaal opleidingencentrum in Noord- en Oost-Nederland.

In het programma Groningen Vitaal! – onder penvoering van Alfa-college – hebben regionale partners, overheden en kennisinstellingen zich met elkaar verbonden. Samen willen ze bijdragen aan de maatschappelijke opgave om de vitaliteit van burgers en beroepsbevolking in het Noorden te vergroten, toe te werken naar een vitale leefstijl en de benodigde kennis en competenties van studenten, docenten en werknemers hiervoor te ontwikkelen.

Vanuit de publiek private samenwerking Groningen Vitaal! kwam de nadrukkelijke wens om met een practoraat te starten. Alfa-college heeft -als penvoerder-  daartoe het initiatief genomen. Het Practoraat Vitaliteit wordt in samenwerking met de partners van het programma Groningen Vitaal! opgezet, met als doel het vergroten van kennis, vaardigheden en een onderzoekende houding van studenten en docenten in het mbo over vitaliteit in de zorg-, welzijn- en sport/bewegen-sector.  De practor start in januari 2021.

Doelen

Het Practoraat Vitaliteit gaat innovaties en kennis delen en praktijkonderzoek doen op vakinhoudelijke en/of onderwijskundige thema’s op het gebied van vitaliteit. De practor is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van innovatieve projecten voor praktijkgericht onderzoek en onderwijs, de uitvoering van het projectplan van het Practoraat, de netwerkontwikkeling en de positionering van het practoraat. Het Practoraat Vitaliteit gaat drie activiteiten ondernemen:

 1. Onderzoek
  Het practoraat zet in op kennisontwikkeling/onderzoek, onderwijsvernieuwing (bijvoorbeeld de ontwikkeling van cross-overs, modules en keuzedelen), projecten (op technologiegebied) in Zorg & Welzijn/Sport & Bewegen in de regio Groningen. Door middel van praktijkgericht onderzoek verkent het Practoraat Vitaliteit nieuwe beroepspraktijken, waarbij een kwalitatieve meerwaarde ontstaat voor de arbeidsmarkt, de studenten en de docenten. Door aandacht te hebben voor de behoefte van de arbeidsmarkt en de studenten kunnen we ons onderwijs anders organiseren. Het practoraat heeft daarin een krachtige rol om op een actieve manier regionale ontwikkelingen en partnerschappen te stimuleren op het terrein van een leven lang ontwikkelen in vitaliteit. De vraagstukken worden aangedragen door de samenwerkingspartners en opgehaald door studenten uit het werkveld in Groningen, Hoogeveen en Hardenberg. Daarnaast doet het practoraat onderzoek naar de praktische toepassing van nieuwe technologieën. Het onderzoek is gepositioneerd binnen projecten in de praktijk en in masterclasses.
 2. Kennis bundelen
  Kennis bestaat uit meerdere lagen en moet eerst toepasbaar worden gemaakt. Hier ligt een rol voor het Practoraat Vitaliteit om uit te vinden wat bruikbaar is en om met anderen betekenis te geven aan deze inzichten, van elkaar te leren en te verbinden met dat wat er al is.
 3. Opzetten van  learning communities binnen de Vitaliteitscampus
  Binnen de Vitaliteitscampus – dat is niet één plek maar meerdere, verspreid over de provincie Groningen, zowel virtueel als in gebouwen – worden learning communities opgezet. In deze learning communities wordt samen geleerd, beleefd, ontwikkeld en onderzoek gedaan op het gebied van vitaliteit en bewegen op basis van de zes domeinen van Positieve Gezondheid (gedachtengoed Machteld Huber) en het Health Capabilities-model van Prah-Ruger. Op die manier delen en ontvangen docenten en studenten een breed inzicht in de sociale-maatschappelijke systemen die van invloed zijn op de gezondheid van het individu en de ruimte die daarbinnen bestaat om een positieve bijdrage te leveren. Hierdoor krijgen studenten een realistisch beeld over hun beroepspraktijk. In de learning communities wordt een doorlopende leerlijn opgezet tussen vmbo-mbo-hbo-universiteit en is er verbinding tussen de verschillende samenwerkingspartners, hubs en locaties.

Het Practoraat Vitaliteit vormt één van de drie programmalijnen in Groningen Vitaal! Deze lijnen werken nadrukkelijk samen om de regionale vraagstukken omtrent vitaliteit op te halen, te onderzoeken en te implementeren. Het gaat om vitaliteit in de praktijk. Er wordt een samenwerking aangegaan met lectoraten van het centre of expertise healthy ageing en bestaande Practoraten in de regio (bijvoorbeeld Zorg en Technologie).

Het onderzoek wordt begeleid door de practor in samenwerking met de coördinator van het Practoraat Vitaliteit en de betrokken docenten en werkveldpartners. Door samen te leren, ontwikkelen en onderzoeken vervagen de grenzen tussen de mbo-opleidingen Zorg & Welzijn en Sport & Bewegen. Samenwerking in cross-overs met onder andere de opleidingen Uniformberoepen, Human Technology, ICT, Gaming, Multimedia en Facilitair Leidinggevende gaan leiden tot wendbare en breed inzetbare professionals die om kunnen gaan met een veranderende wereld.

 


Communicatie

 • Communicatie over het Practoraat Vitaliteit vindt plaats via eigen kanalen van het Alfa-college (website, social media, etc.) en die van de aangesloten partners.
 • Een volledig communicatieplan is in de maak.

 


Betrokkenen bij het Practoraat Vitaliteit

Practor: vacature

Teamleden: Kim Noteltiers-Bosman (lijn: Vitaliteitscampus), Patty Veen (lijn: Practoraat Vitaliteit), Ingrid Bos-van Bon (lijn:Onderwijs & professionalisering)

Programmamanager: Jasper van Buiten

Programmasecretaris: Jessica Oude Sogtoen

 


 Contactgegevens

Jasper van Buiten (programmamanager)
j.vanbuiten@alfa-college.nl
0611354450