Practoraat

Water

Dit Practoraat is verbonden aan  Scalda (Zeeland)

Door onder andere de klimaatverandering komen er vele uitdagingen op Zeeland af. Scalda speelt graag een rol in het aangaan van deze uitdagingen. Medio 2022 heeft Scalda het practoraat ‘Water’ in het leven geroepen. Het practoraat ‘Water’ draagt bij aan het opleiden van studenten die zich bewust zijn van economische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen in en rondom Zeeland en zodoende goed in de maatschappij te kunnen functioneren. Het practoraat ‘Water’ werkt samen met studenten, bedrijfsleven, overheid, NGO’s en de Scalda docententeams verder werken aan innovaties binnen het onderwijs in de groen/blauwe sector.

Regionale onderwerpen

Er zijn een drietal regionale en actuele onderwerpen waar het practoraat ‘Water’ zich momenteel op focust:

 • Aquacultuur in de zilte omgeving
 • Zoetwatervoorziening in de landbouw
 • Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving

Het practoraat ‘Water’ zorgt voor het verder optimaliseren van de aansluiting tussen theorie en praktijk en ondersteunt studenten in docenten middels het creëren van een omgeving waar curricula up-to-date blijven door de inbreng van actuele vraagstukken.

Actuele projecten

Projecten waar het practoraat ‘Water’ op dit moment in participeert, zijn:

 • Dynamische dijklandschappen:
  Dit project richt zich op het zetten van de eerste stappen om een solide basis te bouwen voor vervolg onderzoek op het gebied van dynamische dijklandschappen, met daarbij op de horizon de mogelijkheid om uit te komen bij de implementatie een concrete pilot als ‘living lab’. Daarnaast willen worden de eerste stappen gezet om deze problematiek rondom dynamische dijklandschappen duurzaam in het onderwijs in te bedden.
 • EC-meten is weten:
  Dit project richt zich op het in kaart brengen van zoutgehaltes in het oppervlaktewater bij stagebedrijven van studenten teelt. Er wordt er geleerd door het in beeld brengen van het zoutgehalte van een specifieke locatie. Tevens kan de data verder bestuurd worden om te kijken of er met behulp van data-analyse methoden patronen ontdekt kunnen worden.
 • RoBi (Rendabiliteit platte Oesterbroed-invang Grevelingenmeer) – in aanvraag:
  Het doel van dit project is om een methode te ontwikkelen en te valideren die oesterkwekers zelf in staat stelt inzicht te krijgen in waar en wanneer oesterlarven zich in het Grevelingenmeer bevinden. Met deze kennis kunnen ze hun invangsubstraat op de meest kansrijke vestigingslocaties plaatsen. Dit biedt oesterkwekers handelingsperspectief om de invang van platte oesters te vergroten. Daarnaast zal de geschiktheid van biologisch afbreekbaar invangsubstraten worden onderzocht. Hiermee richten de oesterkwekers zich op de toekomst.
 • VOLTA (Voedselkweek Op zee: naar een Laag-Trofische Aquacultuur):
  Dit project richt zich op de ontwikkeling van een voorspelmodel waarbij de productie afhankelijk van verschillende kweek- en oogstscenario’s in vrijwel ‘real time’ kan worden gevolgd en op het in kaart brengen van de bestaande beleidsplannen en initiatieven om LTA op de Noordzee mogelijk te maken.
 • Klimaatadaptatie Zeeland:
  Dit project richt zich op sociale en infrastructurele innovaties, met als resultaat: een sluitende watercyclus, versterken van het ecologisch netwerk in het stedelijk gebied, het voorkomen Urban Heat Island Effect, het verhogen burgerparticipatie door co-creatie, het verbeteren sociale en recreatieve faciliteiten en verbeteren verkeersveiligheid en verhogen stikstofcaptatie.

“Als practor Water lever ik een bijdrage aan het samen leren in onze prachtige – maar op punten kwetsbare – provincie. Het helpen bij het verbinden van mensen op het gebied van de maatschappelijke opgaven rondom water is voor mij de kern van m’n werk.” Marco Lengton (Practor Water)


Communicatie

www | Scalda – Practoraat Water
www | Practoraten van Scalda (algemeen)


Betrokken bij het Practoraat


Contact

Marco Lengton
mlengton@scalda.nl
06 – 42 86 80 57