Practoraat

Waterstof in de Industrie

Dit Practoraat is verbonden aan Drenthe College in Emmen

De benoeming van een Practor ‘Waterstof in de Industrie’ is voor Drenthe College een aanzet naar een Practoraat ‘Waterstof in de Industrie; een van de ambitie van de Regiocampus in Emmen. De energietransitie is een van de hoofdthema’s in de Kennisagenda van het Noorden. De instelling van het Practoraat past bij de regionale focus, die ligt op de toepassing van waterstof in een industriële omgeving. De eerste verkenning is najaar 2021 van start gegaan. Het Practoraat werkt samen met de provincie Drenthe, de gemeente Emmen, de Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden, Alfa-college, Noorderpoort, de Dutch Tech Zone en het bedrijfsleven in de regio Emmen.

In regio Emmen ligt de grootste industriekern van Noord-Nederland. Het klimaatakkoord met de uitdaging om de CO2 uitstoot te verminderen heeft op deze industrie, als grootverbruiker van fossiele brandstoffen, een groot effect. De energietransitie vraagt om te kijken naar hernieuwbare energiebronnen. Waterstof lijkt daarin veel potentieel te hebben. In de regio bestaat er grote belangstelling om de toepasbare mogelijkheden van waterstof in de industrie te verkennen met tegelijk ook een wat bredere reikwijdte in de richting van groene energiebronnen. Naast het belang van het opleiden van huidige en toekomstige medewerkers is ook onderzoek gewenst. Door het aantrekken van een Practor, als expert afkomstig uit de industrie, wordt een brug geslagen tussen ondernemers (in de regio) en het onderwijs.

Onderzoek

Het Practoraat Waterstof in de Industrie gaat onderzoeken wat de functie en toepasbaarheid is van H2 in de industrie. Er wordt specifiek gekeken naar de opwek, transport, opslag, inzet en onderhoud van H2 als energiedrager en grondstof. Het keuzedeel Waterstof in de Industrie als opleidingsmodule voor docenten staat op de rol voor september 2022; voor studenten zal de module gereed zijn in 2023. Het doel van het onderzoek is om te leren van de toepassingen van H2 in de industrie om de (toekomstige) medewerkers adequaat op te leiden.

De onderzoeken worden in eerste instantie opgepakt met studenten van de AOT (Allround Operational Technicus), Werktuigbouw- en Elektrotechniek-opleidingen. Na deze niveau 4- techniekopleidingen vindt uitbreiding plaats naar alle andere technische opleidingen van Drenthe College. Beoogde producten zijn een reeks scholingsprogramma’s bijvoorbeeld ‘waterstof productiemethoden’, ‘waterstof toepassing verbranding’ en ‘waterstof toepassing tankstations’. Daarnaast worden procesbeschrijvingen gemaakt om de opgedane kennis in het curriculum te verankeren. De verworven kennis zal in nauwe samenwerking met andere Practoren, waaronder die van het Practoraat Mobiliteit en waterstof van Noorderpoort, worden vormgegeven en gedeeld.

Communicatie

www | drenthecollege.nl
LinkedIn | willemhazenberg/

Presentatie |  Practorale Rede Willem Hazenberg – 8 april 2022
Video | Practoraat Waterstof in de Industrie | Welcome to Hydrogen Valley

 


Betrokkenen bij het Practoraat

Practor: Willem Hazenberg
Projectmanager Techniek: Liesbeth Horstmann

 


Contactgegevens

Willem Hazenberg
Van Schaikweg 98
7811 KL Emmen
W.Hazenberg@Drenthecollege.nl
06-20973851