Practoraat

Welzijn en Zorg 2030

Het Practoraat is verbonden aan mboRijnland


Het Practoraat maakt onderdeel uit van het CIV Welzijn en Zorg 2030 en is van start gegaan op 1 september 2019

Het CIV Welzijn & Zorg streeft naar lokale doorbraken door zich in te zetten voor innovatieve, multidisciplinaire en klantgerichte welzijns- en zorgoplossingen. Dit gebeurt door in te zetten op drie proposities: 1. het ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs; 2. hybride onderwijs in (wijk)labs en 3. het Practoraat Welzijn en Zorg 2030.

 1. Ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs.
  Het CIV Welzijn & Zorg werkt aan het ontwikkelen van modulair en certificeerbaar onderwijs gericht op actuele en snel ontwikkelende thema’s, zodat studenten meer keuze en regie hebben in hun ontwikkeling en zodat om-, her- en bijscholing interessanter wordt voor zittend personeel en hun werkgevers.
 2. Hybride onderwijs in (wijk)labs
  Het CIV Welzijn & Zorg biedt door middel van de (wijk)labs een moderne contextrijke omgeving, waarbinnen hybride onderwijs wordt gegeven in structurele samenwerking met het werkveld in het werkveld.
 3. Practoraat Welzijn en Zorg 2030
  Het CIV Welzijn & Zorg biedt een Practoraat gericht op ‘het ontwikkelen en verkennen van nieuwe beroepspraktijken voor Welzijn en Zorg 2030 door praktijkgericht onderzoek, waarbij meerwaarde ontstaat voor het werkveld, de studenten en docenten’.

Doelen

De betrokken partners zijn er gezamenlijk van overtuigd dat een intensieve samenwerking noodzakelijk is om de uitdagingen in het zorg- en welzijnslandschap tijdig en succesvol het hoofd te bieden. Met de oprichting van het CIV, waaronder het Practoraat, willen de partners het wordingsproces versnellen en de onderlinge samenwerking te verduurzamen.

Het welzijns- en zorglandschap staat voor een enorme uitdaging. Diverse rapporten wijzen unaniem op de trends, die maken dat het zorglandschap er in 2030 fors anders uit zal zien dan nu het geval is. In algemene zin kunnen we stellen dat de welzijns- en zorgvraag steeds groter en complexer wordt. De realisatie van dit toekomstperspectief zal grote impact hebben op de burger, het werkveld en haar professionals, de arbeidsmarkt, op het onderwijs en haar studenten. Het welzijns- en zorglandschap probeert zo goed als mogelijk te anticiperen op deze veranderingen door onder andere de focus te leggen op netwerk- en ketensamenwerking, toepassing van nieuwe technologie, competenties en gezamenlijk te werken aan scholing.

Onderzoek

Het onderzoek binnen het Practoraat richt zich op twee sporen; werkveldontwikkelingen en onderwijsontwikkelingen. Belangrijke werkveldontwikkelingen zijn: ‘welzijn first’ (de samensmeltingen van welzijn en zorg), slimme technologie (de mogelijkheden en uitdagingen van slimme technologie voor instellingen en de burger) en ‘de klantvraag centraal’ (uitgaan van mogelijkheden en regie van de burger en deze ondersteunen). Het tweede spoor betreft onderwijsontwikkelingen. In dit spoor zal onderzoek worden gedaan naar het effect van modulair- en certificeerbaar onderwijs en de werking van de labs. Het Practoraat is belegd bij Desiree Bierlaagh.

Binnen de onderzoekslijn worden zowel kortcyclische onderzoekstrajecten uitgevoerd (20 wekencyclus) als langlopend onderzoek. Het Practoraat voert praktijkgericht (actie)onderzoek uit. Bij alle onderzoeken worden studenten en docenten betrokken.

 • CIV-partners werken mee aan de kortlopende onderzoeken en stellen een projectleider beschikbaar, die werkt onder de vleugels van het Practoraat. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een vraagstuk dat is ingebracht door een of meerdere partners van het CIV.
 • De langlopende onderzoeken volgen lopende hybride onderwijsprojecten die samen met de partners van het CIV Welzijn en Zorg worden opgezet. Deze manier van werken maakt het mogelijk om de effecten van onderwijsinnovatie gedurende een traject te meten en, indien nodig, onderbouwd wijzigingen door te voeren.


Communicatie

website | Practoraat civ-welzijnenzorg.nl

Bekijk ook alle practoraten bij mboRijnland


Betrokken bij het practoraat

 • Practor: Désirée Bierlaagh
 • Betrokkenen: Partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn en Zorg.
  Deze zijn afkomstig uit het onderwijs, het werkveld, de (gemeentelijke) overheid en koepelorganisaties. Zie: http://www.civ-welzijnenzorg.nl/ 

Publicaties


Contact