Het practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken heeft zijn activiteiten afgerond en bestaat niet meer. Hieronder zie je nog wel de voormalige pagina van dit practoraat en wat ze hebben neergezet. Neem voor meer informatie contact op met: info@practoraten.nl


Het Nova College wil een rol van betekenis gaan spelen op het gebied van innovatief zorgonderwijs en beter aansluiten bij de eisen van de tijd, om nog beter dan nu in staat te zijn betekenisvol onderwijs te bieden. Deze wens monde uit tot de oprichting van het Practoraat Ouderenzorg en wijkgericht  op 1 oktober 2017.

De participatiemaatschappij brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo worden mensen steeds ouder en moeten ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten ouderen ondersteund worden. Dat vraagt andere vaardigheden van medewerkers dan de vaardigheden die ze nu leren inzetten. Het verandert ook de kijk op en attitude ten aanzien van zorgverlening. De hoofdopdracht voor het Practoraat Ouderenzorg en wijkgericht werken is te onderzoeken en in kaart te brengen wat de implementatie van de participatiemaatschappij, – de ontwikkeling van ‘zorgen vóór naar zorgen dàt’-  voor gevolgen heeft voor ons onderwijsaanbod, de inrichting ervan voor de skills van de docenten die dat onderwijs (moeten) gaan verzorgen. Het Practoraat wil uiteindelijk kunnen aangeven wat er vanuit het onderwijs nodig is om de medewerkers van de toekomst voor te bereiden op werken binnen de participatiemaatschappij.

Doelen

Ouderenzorg en wijkgericht richt zich op toepassingen binnen de ouderenzorg, nieuwe wet- en regelgeving, de skills en attitude van de medewerkers en de vraag vanuit het veld; met name de vraag vanuit de ouderen in de wijk zelf. Wat hebben zij nodig van de medewerkers? De vraag bevindt zich op het snijvlak van de practoraten ‘ouderenzorg’ en ‘zorg en technologie‘ en pakken we naar verwachting gezamenlijk op.

Het Practoraat organiseert alumnibijeenkomsten, participeert in Makathons met instellingen -in samenwerking met het Practoraat Smart Technologie Skills– en werkt samen met het lectoraat ‘kwetsbare ouderen’ van Hogeschool Inholland om binnen de Zonnehuisgroep Amstelland een mbo leer- en innovatienetwerk op te richten, in navolging van de hbo leer- en innovatienetwerken. De basis daarvoor wordt gevormd door praktijkonderzoek, uitgevoerd door de Practor. Tenslotte komen ook de skills van de docenten aan bod; wat hebben zij nodig om op andere wijze les te geven en hoe ziet dat onderwijs eruit?

Onderzoek

De Practor stuurt het Practoraat aan en voert onderzoek uit, daarbij ondersteund door de opleidingsmanager en de vestigingsdirecteur. Naar gelang het onderwerp betrekt de Practor relevante personen bij het Practoraat en legt samenwerkingsverbanden vast. De Practor rapporteert aan de opleidingsmanager en de vestigingsdirecteur en communiceert met de betrokken teams. Vanuit de teams worden docenten en studenten betrokken bij de opdrachten van het Practoraat, zoals het bemensen van het mbo leer- en innovatienetwerk en het geven van interviews. De Practor organiseert een kenniskring en een stuurgroep met deskundigen. Dit is belangrijk om de onderzoeksopdracht scherp te houden en bij te kunnen stellen, en daarnaast ook om informatie te kunnen delen.


Communicatie

twitter | @PractOudenWijk